• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.09.2011

Konkurs za dodjelu Tekućih transfera-grant- krajnji rok za dostavu prijava 30.09.2011.g

K O N K U R S - odabir korisnika sredstava
Tekućih transfera-grant

Krajnji rok za dostavu prijava je 30.09.2011.godine

Na temelju točke VI Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/11), članka 3. Pravilnika o postupcima u provedbi programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, broj 18/09), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisujeJ A V N I K O N K U R S
za odabir korisnika sredstava
Tekućih transfera-grantI PREDMET KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava
Tekućih transfera-grant, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/11) i Izmjena i dopuna Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 50/11).

II NAZIVI PROJEKATA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA

Nazivi projekata, ciljevi, kriteriji i korisnici sredstava svrstani su kako slijedi:


Projekt br.1 - Izgradnja poduzetničkih zona 2.000.000,00 KM

Ciljevi projekta su:
Poticanje lokalne uprave za izgradnju poduzetničkih zona u cilju stvaranja preduslova za razvoj malih i srednjih poduzeća i otvaranje novih radnih mjesta; prostor Federacije BiH učiniti konkurentnim za strana i domaća ulaganja (u poduzetništvo) u odnosu na zemlje okruženja.

Kriteriji za izbor projekta:
Veličina poduzetničke zone; izvori-način financiranja; namjena utroška sredstava; stanje prostornog plana za zonu; ravnomjerniji regionalni razvoj; dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici sredstava:
Općine i gradovi u Federaciji Bosne i Hercegovine.Projekt br.2 - Poticaji inovatorima-pojedincima 27.000,00 KM

Ciljevi projekta su:
Poticanje inovatora na razvoj inovacija; dovođenje inovacije do proizvoda; poticanje inovatora da krenu u poduzetničke poduhvate i korištenje inovativnog potencijala u stvaranju BiH (F BiH) proizvoda.

Kriteriji za izbor projekta:
Vrsta proizvoda kojem je inovacija namijenjena; dovođenje inovacije do proizvoda; priznanja na sajmovima i izložbama; dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici sredstava:
Inovatori-pojedinci koji imaju prebivalište u Federaciji BiH.


Projekt br.3 - Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja 63.000,00 KM

Ciljevi projekta:
Unaprjeđenje stručnog obrazovanja stipendiranjem učenika koji se obrazuju za djelatnosti tradicionalnih i starih zanata i deficitarnih zanimanja, stimuliranje svršenih osnovaca da se nastave obrazovati za djelatnosti tradicionalnih i starih zanata i deficitarnih zanimanja.

Kriteriji za izbor projekta:
Imovinsko stanje učenika; uspjeh u osnovnoj školi; uspjeh u predhodnim godinama školovanja za učenike viših razreda.

Korisnici sredstava:
Učenici (polaznici 1., 2. i 3. razreda) koji će se u školskoj 2011./12. godini školovati u srednjim stručnim školama za djelatnosti koje se obavljaju sa pretežnim udjelom ručnog rada u manjim serijama, pružajući usluge odnosno stvarajući finalni proizvod tradicionalnog i starog obrta: bačvar, kazandžija, četkar, dimnjačar, graditelj muzičkih instrumenata, kaligraf, knjigovezac, kovač, krznar, lončar, mlinar, pismoslikar, obućar (ručna izrada i popravak obuće), remenar, stolar-restauriranje i ručna izrada namještaja, staklar, urar, (isključivo održavanje i popravci), užar, izrada suvenira na tradicionalni način, krojač, (šivanje po mjeri, popravci odjeće), kamenoklesar, lijevanje-odljevi umjetničkih predmeta, puškar-izrada i popravak unikatnog oružja, restauriranje (zgrada, namještaja i dr.), izrada i restauriranje narodnih nošnji, zlatar-filigranist, ručno kovanje-umjetnička bravarija, umjetnička keramika, izrada autohtonih suvenira koji održavaju tradiciju grada, proizvodnja i popravak nakita i druge djelatnosti slične navedenima.


Projekt br.4 - Poticaj udruženjima poduzetnika/ca i obrtnika/ca
i obrazovnim institucijama 100.000,00 KM


Ciljevi projekta su:
Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta; interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika; organizirano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika; jačanje veza između obrazovnog; znanstveno-istraživačkog sistema i sektora MSP-a; potpora projektima koje financiraju EU i drugi strani donatori; ravnomjerniji regionalni razvoj.

Kriteriji za izbor projekta:
Namjena projekta; izvori-način financiranja; broj članova udruženja; organiziranost udruženja; dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.


Korisnici sredstava:
Udruženja poduzetnika i obrtnika i obrazovne institucije /škole, fakulteti, instituti/.


Projekt br.5 - Izgradnja inovativne privrede
(uvođenje ISO standarda, osiguranje CE znaka, inovacije,
transfer znanja i tehnologija) 200.000,00 KM

Ciljevi projekta su:
Izgradnja inovativne privrede; povećanje konkurentnosti subjekata male provrede zasnovanih na znanju; dovođenje inovacije do proizvoda; uvođenje ISO standarda; osiguranje CE znaka za proizvode iz Federacije BiH; poticanje transfera znanja i tehnologija.

Kriteriji za izbor projekta:
Vrsta djelatnosti; broj uposlenih; orijentiranost ka izvozu; povećanje uposlenosti; dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici sredstava:
Subjekti male privrede i obrtnici.


Projekt br.6 - Poticaji tradicionalnim i starim obrtima 230.000,00 KM

Ciljevi projekta su:
Očuvanje obrtničke tradicije i kulturnog i povijesnog naslijeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti kroz sufinanciranje troškova: provedbe poslovnog plana, nabavke alata i uvođenja novih tehnoloških postupaka, poboljšanja uslova rada u radionici, edukacije i stručnog osposobljavanja uposlenih i izradu reklamnog materijala.

Kriteriji za izbor projekta:
Vrsta djelatnosti; broj uposlenih; starost obrta; povećanje uposlenosti; namjena ulaganja sredstava; pripadnost ciljnoj skupini (žena, mladih, invalidnih osoba i povratnika); dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici sredstava:
Obrtnici koji obavljaju obrtničku djelatnost sukladno Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/09 i 38/10) i posluju najmanje 12 mjeseci.

Projekt br.7 - Poticaji novoosnovanim subjektima
male privrede 250.000,00 KM

Ciljevi projekta su:
Povećanje i održivost novoosnovanih subjekata male privrede kroz subvencioniranje troškova registracije, subvencioniranje troškova doprinosa za novouposlene radnike u trajanju od jedne godine.


Kriteriji za izbor projekta:
Vrsta djelatnosti; broj uposlenih; povećanje uposlenosti; ravnomjerniji regionalni razvoj /odnos uposlenih i neuposlenih po općinama/; pripadnost ciljnoj skupini (žena, mladih, invalidnih osoba i povratnika).

Korisnici sredstava:
Subjekti male privrede registrirani poslije 01.01.2011.godine.Projekt br.8 - Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite 270.000,00 KM

Ciljevi projekta su:
Opstanak subjekata male privrede u malom i srednjem poduzetništvu koji će koristiti kredite kod komercijalnih banaka kroz pomoć u sufinanciranju kamata. Subvencionirat će se kamate na poduzetničke kredite kod komercijalnih banaka koji se realiziraju iz programa Vlade Federacije BiH (financiranje putem ODRAZA preko projekta EAF koji je kreiran u suradnji s Vijećem ministara, entitetskim vladama i Svjetskom bankom).
Kreditima koji se plasiraju putem komercijalnih banaka u 2011.godini subvencionirat će se kamata do 3% za tekuću godinu, a što će biti precizirano posebnim sporazumom između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i fondacije ODRAZ.

Kriteriji za izbor projekta:
Namjena programa; vrsta djelatnosti; orijentiranost ka izvozu; supstitucija uvoznih proizvoda domaćim proizvodima; povećanje uposlenosti; ravnomjerniji regionalni razvoj.

Korisnici sredstava:
Pravne osobe-subjekti male privrede, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana kao d.d., d.o.o. i obrti čije je sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, a nalaze se u minimalno 51%-tnom privatnom vlasništvu državljana BiH, te imaju najmanje 1(jednog) zaposlenog djelatnika na neodređeno vrijeme.


III PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u ovom konkursu imaju slijedeće kategorije:
a) mikro, mali i srednji subjekta male privrede iz članka 4. Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/06 i 25/09);
b) obrtnici registrirani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/09) i Uredbom o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/09), te obrtnici koji obavljaju obrtničku djelatnost sukladno sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/09);
c) udruge poduzetnika i obrtnika;
d) obrazovno-istraživačke institucije;
e) jedinice lokalne samouprave;
f) fizičke osobe – inovatori;
g) učenici / za stipendiranje/.


Kategorije navedene pod a), b) i c) moraju imati najmanje jednog uposlenog djelatnika na neodređeno vrijeme, a kategorije navedene pod a) i b) moraju biti sa minimalno 51 % - tnim privatnim vlasništvom državljana BiH. Sjedište, odnosno prebivalište svih kategorija mora biti na području Federacije BiH.
Kategorije obuhvaćene u prethodnom stavu imaju pravo da se prijave za učešće po pojedinim Projektima, samo ako su navedeni kao „Korisnici sredstava“ za pojedine Projekte iz poglavlja II ovog Javnog konkursa.

NAPOMENA:

Podnosioci prijava koji do završetka ovog konkursa nisu izvršili svoje ranije preuzete obveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava, nemaju pravo učešća na ovom konkursu, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prethodna odredba ne odnosi se na jedinice lokalne samouprave koji uz prijavu za ovaj konkurs dostave dokaz o početku realizacije ugovorom preuzetih obveza iz 2010. godine.
Podnosioci prijava koji su već koristili poticajna finansijska sredstva ovog Ministarstva 2 (dva) i više puta, nemaju pravo učešća na konkursu najmanje 3 (tri) godine od posljednje godine korištenja istih. Ovo ograničenje ne odnosi se na obrtnike koji obavljaju obrt u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/09 i 38/10), jedinice lokalne samouprave, Federalnu obrtničku komoru i županijske obrtničke komore i izuzetno uz suglasnost federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta na udruženja poduzetnika koja imaju pismenu podršku nadležnog županijskog ministarstva o važnosti konkretnog projekta za razvoj šire društvene zajednice.
Kategorije iz poglavlja III ovog konkursa koje koriste kreditna sredstva Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta po kreditnoj liniji sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine nemaju pravo učešća na ovom konkursu.
Podnosioci prijava mogu ostvariti pravo na dodjelu finansijskih sredstava samo na jednom Javnom konkursu koji raspisuje ovo Ministarstvo u tekućoj godini. Podnosilac prijave koji se prijavi na ovaj konkurs može konkurirati samo na 1 (jedan ) projekt iz ovog konkursa.
U slučaju jednakog broja bodova više kandidata na istom projektu, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će dati prednost kandidatima koji nisu koristili sredstva poticaja ovog Ministarstva ili su ih koristili manje od 3 (tri) puta.


IV SADRŽAJ PRIJAVE ZA UČESTVOVANJE NA JAVNOM KONKURSU ZA DODJELU FINANSIJSKIH POTICAJNIH SREDSTAVA

Prijava mora biti urađena sadržajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentaciji ovisno o pojedinom projektu.
Prijavu razmatra Povjerenstvo za izbor korisnika sredstava, ako su dostavljeni:
a) Zahtjev za uključivanje u projekt
Pod pojmom Zahtjev za uključivanje u projekat podrazumijeva se uredno popunjen obrazac „Zahtjev za uključivanje u projekt“.
b) Obrazac projekta
Pod pojmom Obrazac projekta podrazumijeva se uredno popunjen Obrazac projekta iz potrebne dokumentacije u koji su uneseni svi potrebni elementi investicije. Ukoliko Obrazac projekta nije kompletno popunjen, odbit će se i neće biti predmet daljeg razmatranja Povjerenstva za izbor korisnika sredstava.
c) Ostali prilozi
Pod ostalim prilozima podrazumijevaju se oni prilozi koji se traže od podnosioca prijave, kojima podnosilac prijave dokazuje da li je kompetentan, pouzdan i da li redovno ispunjava svoje zakonske obaveze.

Popis zahtijevane dokumentacije u ovisnosti od podnositelja zahtjeva i projekta na koji se prijavljuje, dat je u potrebnoj dokumentaciji za odgovarajući projekt.

Prijave koje ne sadrže kumulativno i opće i posebne priloge koji se zahtijevaju, bit će odbijene i neće biti predmet daljeg razmatranja Povjerenstva za izbor korisnika sredstava. Sva priložena dokumenta moraju biti izdana od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa Federacije BiH (izuzev uvjerenja za PDV). Priložena dokumenta ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, izuzev rješenja o registraciji pravnog subjekta, uvjerenja o poreznoj registraciji i uvjerenja o registraciji PDV-a. Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“.


V KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA

Kriteriji za ocjenu prijave utvrđeni su posebno za svaki Projekt u poglavlju II pod nazivom „Kriteriji za izbor projekta“.
Izbor korisnika finansijskih sredstava vrši Povjerenstvo za izbor korisnika sredstava, koje ima zadatak da, sukladno odredbama Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, broj 18/09), i na temelju propisanih kriterija iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera i ovog konkursa, izvrši rangiranje korisnika grant finansijskih sredstava. Povjerenstvo za izbor korisnika sredstava imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.
Ukoliko broj prijava po pojedinim projektima bude veći i zahtijevana poticajna sredstva budu veća u odnosu na planirana sredstva, Ministarstvo zadržava pravo da sačini rang listu korisnika grant sredstava do utroška planiranih sredstava po pojedinim projektima iz poglavlja II ovog Javnog konkursa.


VI NAČIN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE

Potrebnu dokumentacija za učešće na Javnom konkursu, pripremilo je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i ista se može preuzeti u prostorijama Ministarstva u Mostaru, ulica Dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati ili elektronskim putem na web stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba ).VII NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom ili osobno u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, 88000 Mostar, ulica Dr.Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) sa naznakom:
Ne otvarati – po Javnom konkursu za Projekt br.___
¨ Poticaj za razvoj poduzetništva i obrta ¨

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv – ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon i ovjeriti pečatom firme.

Rok za dostavu prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 30.09.2011.godine


Prijave primljene nakon isteka roka bit će odbačene i neće biti predmet razmatranja.
U postupku Javnog konkursa Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima na konkursu, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti prijavu prihvati, odbije ili poništi Javni konkurs.
Prispjela dokumentacija neće se vraćati.


VIII OSTALE ODREDBE

Sa podnosiocima prijava čije se prijave prihvate Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta potpisuje Ugovor o utrošku finansijskih sredstava, kojim će se definirati međusobna prava i obveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava, te nadzor nad utroškom istih.
Podnosioci prijava čije se prijave odbace ili odbiju, mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od sedam dana od dana objave rezultata konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.
Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni konkurs mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449-141, 036/449-125, 036/449-147, 036/449-123 i 036/449-120 u vremenu od 10-14 sati kao i na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba.