• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.09.2019

Održana 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

 

Završena je 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj i prema  Dnevnom redu, planirano je bilo 11 tačaka na rasporedu. Prilikom usvajanja, Dnevni red je proširen sa dodatno četiri tačke, a tokom sjednice njih šest je odloženo za narednu sjednicu Općinskog vijeća.

U nastavku rada, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti „Natron-Hayatu“ d.o.o. Maglaj za gradnju mosta preko rijeke Liješnice na dijelu k.č.b.2765/2 k.o. Maglaj, zatim Odluka Općinskog Vijeće Maglaj o nedavanju saglasnost za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg kompleksa „Asfaltne baze„ na lokalitetu Bistrica, investitora DD „Dobojputevi“ Doboj Jug, kao i Odluka Općinskog  vijeća Maglaj o nedavanju saglasnost za izgradnju „Eko asfaltne baze„ u naselju Poljice, po zahtjevu DOO „Geo put“ Maglaj asfaltna baza „Geo-put“.  Također, usvojeni su Zaključci o izmjeni zaključka broj: 02-05-1-623-8/19 od 28.03.2019. godine.

Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Pavila ustanove Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj broj: ½ - 357/04 od 24.12.2004. godine i Odluka o visini zakupnine u stambenim jedinicama izgrađenim u okviru projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja „Projekat CEB – II“.

U nastavku sjednice, usvojena su Rješenja o razrješenju i imenovanju članova u Komisijama Općinskog vijeća i Rješenje o produženju važenja imenovanja Drugostepene stručne komisije na kraći period.

Na kraju, uslijedio je Brifing Načelnika općine između dvije sjednice i Vijećnička pitanja i inicijative.