• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.09.2019

Javni poziv za sufinansiranje sanacije fasada stambenih zgrada u užem gradskom jezgru

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i člana 42. Statuta Općine Maglaj (Sl.novine Općine Maglajbroj 8/07, 3/08, I 6/08 ) i Zaključka o usvajanju Budžeta za 2019. godinu broj: 02-05-1-2883/18 od 27.12.2018.godine ( Sl. Novine Općine Maglaj broj 10/18 od 31.12.2018. godine ), Načelnik Općine objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

ZA SUFINANSIRANJE SANACIJE FASADA STAMBENIH ZGRADA U UŽEM GRADSKOM JEZGRU

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je pružanje pomoći građanima u ostvarivanju njihove zakonom utvrđene obaveze za finansiranje investicionog održavanja stambenih zgrada-objekata kolektivnog stanovanja; te stoga Općina Maglaj poziva stanare stambenih zgrada-objekata kolektivnog stanovanja da iskažu interes za sufinansiranje projekta sanacije fasada stambenih objekata kolektivnog stanovanja; što će doprinijeti ljepšem izgledu grada, manjoj potrošnji energenata, kao i manjoj emisiji štetnih plinova i poboljšanju kvaliteta zraka.

Budžetom Općine Maglaj za 2019. godinu na poziciji 614239-58; “Transferi pojedincima sufinansiranje sanacije fasada stambenih zgrada u užem gradskom jezgru” predviđen je iznos od 40.000,00 KM (četrdeset hiljada KM).

 

PRAVO UČEŠĆA

Učešće u Javnom pozivu je otvoreno na jednakim osnovama za sve stanare stambenih objekata kolektivnog stanovanja.

Prednost imaju objekti kolektivnog-zajedničkog stanovanja koje nemaju bespravno izgrađenih balkona ili sličnih dodataka koji izlaze izvan gabaritnih dimenzija objekta (projektnih dimenzija objekta).

Svi zainteresovani za prijavu na Javni poziv detaljnije informacije o uslovima za apliciranje mogu pronaći u smjernicama i kriterijima za podnositelja prijave projekta u ovom Javnom pozivu.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Obrazac za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 19.09.2019. godine lično u šalter Sali Općine Maglaj, Šalter br.5. ,Viteška ulica br.4. Maglaj; svakim radnim danom u period od 07,30 do 16,00 sati.

Sve potrebne informacije i smjernice za cijeli paket prijavne dokumentacije mogu se naći na Oglasnoj ploči Općine Maglaj; kao i na službenoj web stranici Općine Maglaj (www.maglaj.ba).

 

PREDAJA APLIKACIJA ZAINTERESOVANOSTI

Pismo zainteresovanosti sa kompletnim dokumentima prema zahtjevanim kriterijima, potrebno je dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično; sa naznakom Prijava za Javni poziv za sufinansiranje sanacije fasada stambenih zgrada u užem gradskom jezgru;  “NE OTVARAJ!”; na adresu općine Maglaj, radnim danom u period od 7,30 do 16,00 sati.

Adresa: Općina Maglaj, Viteška ulica broj 4., 74250 Maglaj

Prijave na Javni poziv mogu se podnijeti u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja Javnog poziva (od 19.09.2019. godine  do 26.09.2019.godine).

Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči Općine Maglaj, web stranici Općine Maglaj i RTV Maglaj.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nakon provedenog postupka po Javnom pozivu utvrdit će se lista za sufinansiranje, koja će se dostaviti Načelniku Općine  na razmatranje i usvajanje.

 

KRITERIJ ZA ODABIR ZGRADA ZA SUFINANSIRANJE

Odabir objekata kolektivnog stanovanja će se izvršiti na osnovu ispunjavanja sljedećih kriterija:

-Starost objekta ( maksimalno 20 bodova)

-Oštećenja na zgradi (maksimalno 40 bodova)

-Iznos učešća stanara-etažnih vlasnika-Kućnih savjeta  u sufinansiranju projekta (maksimalno 40 bodova),ili

  1. a) 10-40 % sredstava 15 bodova
  2. b) 41-60 % sredstava 25 bodova
  3. c) 61-100 % sredstava 40 bodova

-Zamjenjena stolarija na fasadnim otvorima

-Krovna konstrukcija i pokrivač da su u funkcionalnom stanju

 

OBAVEZE OPĆINE MAGLAJ

-Formiranje komisije za pregled trenutnog stanja i bodovanje prijavljenih objekata kolektivnog stanovanja

-Obezbjeđenje finansijskog udjela u iznosu predviđenom u projektu prema predmjeru i predračunu radova odabranog projekta (planirani iznos poticaja je 30 % vrijednosti projekta)

-Općina Maglaj zadržava pravo promjene procenta finansiranja, ovisno od broja prijavljenih i ispunjavanja kriterija.

-Imenovanje Internog općinskog nadzornog organa

-Isplata od strane Općine Maglaj će se izvršiti Kućnom savjetu na dostavljeni broj računa, ili ovlaštenom predstavniku Kućnog savjeta sa otvorenim računom, nakon dostavljene pisane izjave općinskog nadzornog organa i komisijskog pregleda završenih radova u potpunosti  i dostavljenog zapisnika o primopredaji radova sačinjenog između Općine Maglaj, Kućnog savjeta i Izvođača radova.

 

OBAVEZE ZAINTERESOVANIH KUĆNIH SAVJETA-ETAŽNIH VLASNIKA STANOVA

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

-Dokaz postojanja Kućnog savjeta

-Stanari-etažni vlasnici stanova prijavljenog objekta moraju biti saglasni za sufinansiranje (prikupljeni potpisi etažnih vlasnika koji zajedno imaju minimum 75% površine zgrade u svojim vlasničkim dijelovima ovjereni kod notara ili u organu uprave).

-Dostaviti Predmjer i predračun radova za sanaciju fasade stambene zgrade urađen od strane ovlaštene firme sa uobzirenim svim pripremnim radovima (demontaža i montaža oluka, postavljanje fasadne skele, demontaža svih kablova i slični radovi) i glavnim radovima (izrada termo fasade sa minimum debljine termoizolacije od 8 cm).

-Finansijsko učešće u projektu sanacije fasade procentualno od ukupnog iznosa predviđenih troškova predmjerom i predračunom radova ( u prijavni obrazac unijeti tačan iznos).

-Da bi projekat bio sufinansiran od strane Općine Maglaj, radovi na objektu moraju biti završeni u roku od 90 dana od dana izbora objekta za sufinansiranje. Kao dokaz dostaviti Ugovor o izvođenju radova između Kućnog savjeta i Izvođača radova u kojem je definisan rok izvođenja radova.

-Ukoliko radovi ne započnu u roku od 45 dana od dana izbora objekta za sufinansiranje, smatrat će se da je Kućni savjet –etažni vlasnici odustao od poticaja.

-Etažni vlasnici objekta kolektivnog stanovanja dužni su dostaviti Ugovor o izvođnju radova sa odabranim Izvođačem radova, registrovanim za ovakvu vrstu radova. Nakon završetka radova dužni su dostaviti svu finansijsku dokumentaciju prilikom  realizacije ovog projekta (dokaz uplate Izvođaču radova, građevinski dnevnik Izvođača radova, Izjavu Izvođača radova o izvedenim radovima u skladu sa važećim Zakonom o građenju, i ostalo).

 

Kontakt osoba ispred Općine Maglaj:

Enisa Hatičić,dipl.ing.građ.

Telefon:032/465/821

e-mail:enisa.haticic@maglaj.ba