• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.09.2011

Konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta

Konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta na korištenje radi građenja - dva individualna stambena objekta u okviru Regulacionog plana „Omerdino Polje“

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
Općina Maglaj
OPĆINSKO VIJEĆE

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA
ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA NA KORIŠTENJE RADI GRAĐENJA


Broj: 02-05-1-1595/11-2
Datum: 27. 09. 2011. godine


Na osnovu člana 14. Odluke o građevinskom zemljištu («Sl. novine općine Maglaj», broj 2/05 i 2/06), Odluke Općinskog vijeća broj 02-05-1-1035/11 od 02.06.2011. godine i Zaključka Općinskog vijeća broj 02-05-1-1595/11 od 08.09.2011. godine, Komisija za provođenje javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja (u daljem tekstu: konkursna komisija), objavljuje:


K O N K U R S


I RASPISUJE SE konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta na korištenje radi građenja dva individualna stambena objekta u okviru Regulacionog plana „Omerdino Polje“, na građevinskim parcelama formiranim u postupku provedenom u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove općine Maglaj i to:

- Građevinska parcela broj 1
Zemljište označeno sa k.č. broj 2432/8, površine 391 m2, upisana u p.l. broj 1814/16, k.o. Maglaj, a po podacima zemljišne knjige ista je označena sa k.č. broj 2711/8 u istoj površini, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 297, k.o. Maglaj,

- Građevinska parcela broj 2
Zemljište označeno sa k.č. broj 2432/10, površine 342 m2, upisana u p.l. broj 1814/16, k.o. Maglaj, a po podacima zemljišne knjige ista je označena sa k.č. broj 2711/10 u istoj površini, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 297, k.o. Maglaj,

II Investitor je dužan izvršiti priključenje građevinske parcele na postojeću
kanalizacionu, vodovodnu i elektro mrežu, kao i kompletno uređenje građevinske parcele i njeno priključenje na naseljsku saobračajnicu.


III Početna cijena naknade za 1 m2 neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta navedenih građevinskih parcela iz poglavlja I iznosi 30,00 KM, shodno članu 6. Odluke Općinskog vijeća Maglaj, broj 02-05-1-1035/11 od 02.06.2011. godine.

IV Naknada po osnovu prirodne pogodnosti (renta) po jednom m2 korisne površine objekta iz poglavlja I ovog konkursa iznosi 14,00 KM.

V Naknada za uređenje građevinskog zemljišta po jednom m2 korisne površine objekta iz poglavlja I ovog konkursa iznosi 4,90 KM.

VI Ukoliko dođe do promjene osnovice na osnovu koje se obračunavaju naknade, iste će biti obračunate prema uslovima iz Odluke koja je na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva za obračun naknade.

VII Rok plačanja dodjeljenog zemljišta je 8 (osam) dana od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta, a rok plačanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta i pogodnosti (renta) je 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o urbanističkoj saglasnosti.

VIII Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i oglasnoj ploči Općine Maglaj i to od 28.09.2011. godine (srijeda) do 06.10.201!. godine (četvrtak) do 15,00 sati.

IX Prijave se u zatvorenoj koverti, sa naznakom građevinske parcele za koju se ponuđač prijavljuje, podnose konkursnoj komisiji, preporučeno poštanskom pošiljkom ili putem pisarnice Općine Maglaj, ulica Viteška broj 4.

Na raspisani javni konkurs se mogu prijaviti fizička lica.

Ukoliko se na konkurs prijave dva ili više ponuđača za zajedničku izgradnju, potrebno je da uz prijavu na konkurs dostave Ugovor o zajedničkoj izgradnji, ovjeren od strane nadležnog organa za ovjere (notar).

Ukoliko dva ili više učesnika na konkurs za izgradnju individualnog stambenog objekata ponude istu cijenu za zemljište, redosljed prvenstva se utvrđuje prema kriterijima iz člana 20. Odluke o građevinskom zemljištu.

Prema kriterijima iz člana 20. Odluke o građevinskom zemljištu boduju se fizička lica koja prvi puta rješavaju stambeno pitanje.

Učesnici konkursa su dužni uz prijavu priložiti slijedeće dokumente:

1. Ponuđeni iznos naknade za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta po 1 m2,
2. Izjavu o roku izgradnje objekta i stavljanje u upotrebu,
3. dokaz da podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. godine ne koristi imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat shodno Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima FBiH („Sl. novine FBiH“, broj 11/98, 38/98, 12/99, 43/99 31/01 i 56/01) i Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana FBiH („Sl. novine FBiH“, broj 11/98, 29/98, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01 i 15/02)
4. Uvjeranje Službe za privredu,finansije/financije, razvoj i poduzetništvo općine Maglaj, kao dokaz da učesnik konkursa nema dospjelih, neizmirenih, obaveza prema općini Maglaj po osnovu naknade za ranije dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište, naknade za pogodnost (renta), naknade za uređenje građevinskog zemljišta, naknade za korištenje građevinskog zemljišta i komunalne naknade,
5. Dokumente iz člana 20. Odluke o građevinskom zemljištu i to:
- ovjerenu izjavu o stambenoj situaciji (podstanar ili podstanar kod roditelja)
-ovjerenu kućnu listu,
- dokaz o prihodima i statusu za sve punoljetne članove domaćinstva (uvjeranje o visini primanja, ček od penzije za prethodni mjesec, potvrda službe za zapošljavanje, uvjerenje o statusu redovnog učenika/studenta, zdravstvena knjižica),
- uvjerenje o pripadnosti porodicama šehida i poginulih boraca, obitelji poginulih i nestalih branitelja i civilnih žrtava rata,
- uvjerenje o invalidnosti,
- uvjeranje o učešću u oružanim snagama Armije BiH, HVO i MUP-a,
- uvjerenje o ratnim priznanjima,
6. Ovjerenu izjavu da automatski odustaje od prava na korištenje zemljišta radi građenja ukoliko se ne pridržava uslova iz rješenja Općinskog vijeća o dodjeli zemljišta i rješenja Općinske službe kojim je utvrđena naknada za uređenje građevinskog zemljišta i naknade za pogodnost (renta),
7. Izjavu učesnika na konkursu da će naknadu za dodjeljeno zemljište platiti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta, a naknadu za uređenje građevinskog zemljišta i pogodnost (renta) u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o urbanističkoj saglasnosti,
8. Dokaz o izvršenoj uplati iznosa od 150,00 KM na ime troškova provođenja konkursa na račun Budžeta Općine Maglaj ABS BANKA , broj: 1990460003251634, Vrsta prihoda 722 439, Općina 060,
9. Dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od početne cijene, što iznosi 1173,00 KM za građevinska parcelu broj 1, a 1026,00 KM za građevinsku parcelu broj 2, na račun Budžeta Općine Maglaj, Sparkassebank Maglaj, broj: 1990460003251634, Vrsta prihoda 722 431, Općina 060, koji iznos će se vratiti učesnicima koji ne budu izabrani, a uračunati u naknadu učesniku kojem bude dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište.


X Izbor najpovoljnijeg ponuđača na konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta utvrđuje se na osnovu:

1. Najveće ponuđene cijene za zemljište u vlasništvu Općine,
2. Roka izgradnje objekta i stavljanja u upotrebu.
3. Dokaza da učesnik na Konkursu nema dospjelih, neizmirenih obaveza prema općini Maglaj po osnovu naknade za ranije dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište, naknade za pogodnost (renta), naknade za uređenje građevinskog zemljišta, naknade za korištenje građevinskog zemljišta i komunalne naknade (ptvrda Službe za privredu, finansije/financije, razvoj i poduzetništvo),
4. Kriterija iz člana 20. Odluke o građevinskom zemljištu ukoliko dva ili više učesnika na konkurs ponude istu cijenu.

XI Konkursna komisija će dostaviti Zaključak o rezultatima konkursa
svim učesnicima javnog konkursa u roku od 8 (osam) dana po zaključivanju konkursa.

XII Učesnici konkursa mogu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja
Zaključka o rezultatima javnog konkursa izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv tog Z aključka.

XIII Sve nepotpune i neblagovremene prijave, Komisija će odbaciti bez
razmatranja.

XIV Ukoliko sudionik Javnog konkursa, za kojeg je utvrđeno da je ponudio najpovoljnije uslove, odustane od prava na dodjelu gradskog građevinskog zemljišta radi građenja nakon otvaranja ponuda, a prije donošenja rješenja o dodjeli zemljišta, ili ukoliko sudionik Javnog konkursa za koji je utvrđeno da je ponudio najpovoljnije uslove, odustane od prava na dodjelu gradskog građevinskog zemljišta radi građenja nakon donošenja rješenja o dodjeli zemljišta, raspisat će se novi konkurs radi dodjele neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi građenja.

XV Sve dodatne informacije o uslovima konkursa mogu se dobiti u
Općini Maglaj ulica Viteška broj 4, na oglasnoj ploči ili na telefon broj 609-671 kod sekretara Konkursne komisije.


PREDSJEDNIK KONKURSNE KOMISIJE
Nermin Bešlagić,dipl.ing.maš.