• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.07.2019

KONKURS za prijem u radni odnos u JU "Dom zdravlja" Maglaj

Na osnovu člana 4. i 5. Pravilnika o radu JU "Dom zdravlja" Maglaj, člana 39. i 40. Statuta JU "Dom zdravlja" Maglaj, Pravila koja će se primjenjivati prilikom zapošljavanja radnika u JU "Dom zdravlja" Maglaj broj: UO-01.968/17 od 08.08.2017. godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj: 13/19) i Odluke broj: 01-1093/19 od 05.07.2019. godine., direktor Ustanove na osnovu ukazane potrebe raspisuje

KONKURS
za prijem u radni odnos

I RADNO MJESTO

Psiholog - 1 izvršilac na period od godinu dana u punom radnom vremenu

II USLOVI

Kandidat treba ispunjavati opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka psihologa definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta kako slijedi:

OPŠTI USLOVI
- da je državljanin BiH
- da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost

POSEBNI USLOVI
- završen fakultet - diplomirani psiholog

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

- diplomu o završenom fakultetu;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o državljanstvu;
- čekanje na posao nakon sticanja stručne spreme (na osnovu evidencije Biroa za zapošljavanje);
- dokaz o pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica (ratni vojni invalid, član porodice šehida i poginulih boraca, demobilisani borac, član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice demobilisanog borca) izdat od strane ovlaštene institucije;
- uvjerenje o radnom iskustvu;
- dokazi o stručnom usavršavanju.

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu "Naša riječ" Zenica.

Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju), kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom "prijava za konkurs - ne otvarati" na slijedeću adresu:

JU "Dom zdravlja" Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b., 74250 Maglaj

Nepotpune i neblagovremen prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ne budu izabrani mogu tražiti povrat dokumentacije (osim teksta prijave) u roku od 30 dana po konačnosti odluke o izboru.

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obavit će se intervju, po potrebi opšta i praktična provjera znanja, o čemu će svi kandidati biti naknadno obaviješteni.

 

Tekst oglasa možete preuzeti ovdje