• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.01.2011

J A V N I O G L A S

Broj: 06-49-4563/'10
Maglaj, 30.12.2010.godine

Na temelju člana 2.12. i 2.16. stav 2 i 3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj : 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 11/06, 24/06 i 32/07, 33/08 i 37/08), Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova Općinskog izborne komisije, Izborne komisije Grada Banja Luke, Izborne komisije Grada Mostara i Izborne komisije Brčko Distrihta , broj: 01-02-2-458/10 od 21.1.2010.godine i Odluke Općinskog vijeća Maglaj broj: 02-05-1- 2166/'10 od 30.12.2010.godine, Općinsko vijeće Maglaj na sjednici održanoj dana 30.12. 2010.godine, raspisuje


J A V N I O G L A S
za popunu člana Općinske izborne komisije Maglaj.


- Oglašava se Javni oglas za popunu 1 /jednog/ člana Općinske izborne komisije Maglaj
- Člana Općinske izborne komisije, imenuje Općinsko vijeće Maglaj na period od 7 godina od dana davanja saglasnosto od strane Centralne izborne komisije BiH.

Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati slijedeće uslove :
Opći uslovi :
- Članovi izbornih komisija su osobe sa pravom glasa
- Članovi izbornih komisija su osobe sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom u provođenju izbora
- U skladu sa nacionalnom strukturom stanovništva sa posljednjeg popisa 1991.godine. Sastav Općinske izborne komisije treba biti multietičan u smislu člana 2.14. Izbornog zakona, kao i zastupljenost manjeg spola od najmanje 1/3.

Posebni uslovi :
a)da ima prebivalište u općini Maglaj,
b)da ima završen Pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne spreme društvenog smjera ili završenu višu školu, odnosno VI/1 stepen stručne spreme društvenog smjera
c)da posjeduje iskustvo u provođenju izbora
Pod iskustvom u provedbi izbora podrazumijeva se :
1)članstvo u Izbornoj komisiji
2)članstvo u biračkom odboru
3)rad u stručnim organima, koji su pružali pomoć provođenju izbora
4)objavljivanje stručnih i znanstvenih radova u oblasti izbora.
-Na prijavljeni oglas zainteresovani kandidati su dužni da dostave slijedeću dokumentaciju;

1. Kraću biografiju sa ličnim podacima kandidata, ( ime, prezime,ime oca, jedinstven matični
broj, tačna adresa, broj telefona za kontakt, kao i podatke u kretanju u službi.
1. Dokaz o izbornom iskustvu za kandidata ( potvrda Općinske izborne komisije o radu na biračkom mjestu, rješenje o imenovanju u OIK-u ili birački odbor, ili neki drugi dokaz koji može potvrditi da kandidat ima izborno iskustvo).
Izuzetno osoba koja ima završen Pravni fakultet ne mora da posjeduje izborno iskustvo u provedbi izbora i nije obavezna dostavljati takav dokaz.
2.Svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnoj pripadnosti
Svojeručno potpisano i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz člana 2.3. Izbornog zakona ( da nije član najvišeg izvršnog političkog tijela, političke stranke ili koalicije, da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti, da nije izrečena kazna za težu
3.povredu Izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovoran u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti Odluke.
4.Fotokopiju lične karte i uvjerenje o prebivalištu izdatog od strane CIPS-a.
5.Popunjen upitnik Centralne izborne komisije
Napomena: Upitnik Centralne izborne komisije može se dobiti u Službi Općinskog načelnika i vijeća.

Po zatvaranju Javnog oglasa Komisija iza izbor i imenovanja Općinskog vijeća izvršit će klasifikaciju kandidata.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, konkursna komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervju.
Nadležni organ – Općinsko vijeće Maglaj će cijeneći položaj kandidata na rang listi izvršiti
imenovanje i svoju odluku dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave za ovaj Oglas dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom «Javni oglas za
imenovanje člana Općinske izborne komisije – ne otvaraj» na slijedeću adresu: Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Maglaj. Adresa Općina Maglaj, Vitešta br. 2
Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na telefon 032/ 609-550
Rok

Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana zadnjeg objavljivanja
Ovaj oglas će biti objavljen putem Web stranice Maglaj, RTV Maglaj, dnevne novine «Oslobođenja» i plakatiranjem na Oglasnoj ploči Općine Maglaj .