• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.06.2019

Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Magla

 

 

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD)u saradnji sa Općinom Maglaj, u utorak, 28.maja 2019. godine u trajanju od 14.00 do 15.30 sati održan je četvrti mentorski sastanak za zainteresovane predstavnike organizacija civilnog društva (OCD).

Zainteresovani predstavnici OCD bili su blagovremeno informisani o terminu održavanja mentorskog sastanka koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici Općine Maglaj (www.maglaj.ba) te Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (www.undp.org).

Sastanku je, pored mentora i dva predstavnika opštine Maglaj (1M i 1Ž), prisustvovalo ukupno pet (5) predstavnika OCD iz četiri (4) OCD (muškarci). Na početku mentorskog sastanka učesnicima je još jednom pojašnjena uloga mentora, naglašavajući da je jedina uloga mentora da ukaže na greške, objasni nedoumice i otkloni dileme, ali da ne učestvuje u rješavanju istih. Mentor nema mandat da se direktno uključuje u izradu projektnog prijedloga, te u cilju osiguranja i primjene transparentnog pristupa realizacija mentorstva po principu „jedan na jedan“ nije dozvoljena, tačnije prisustvo mentora i jednog predstavnika jedne OCD nije moguće.

Mentorica je na početku svoje prezentacije naglasila važnost dosljedne pripreme dokumentacije za predaju projektnih prijedloga, te da je neophodno da osnovni dokumenti budu u međusobnoj korelaciji i logičkoj vezi. Naglašeno je da je potrebno da se pošalju 3 primjerka osnovne dokumantacije (projektni prijedlog, budžet , plan aktivnosti i promocije te logički okvir), dok se dodatna dokumentacija može psolati u jednom primjerku. Naglašeno je da jedino kopija rješenja o registraciji organizacije treba biti ovjerena i da se ne šalje original jer se kopije neće vraćati na zahtijev. Objašnjeno je da na koverti mora stajati natpis „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“ jer je reč o dokumentaciji koja se otvara komisijski.

Učesnici su postavljali pitanja vezana za pojedine aktivnosti koje se mogu finansirati iz projekata iz ovog javnog poziva. Mentorica je ponovila osnovne kriterije za dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu i više puta naglasila da projekti moraju tematski odgovarati definisanim prioritetima općine Maglaj, sadržanim u Razvojnoj strategiji. Projekti iz turizma nisu relevantni za ovaj poziv za dostavu projekata. Pojašnjeno je da iznos do makismalno 30% ukupnog budžeta projekta može biti iskorišteno za nabavku opreme i rekonstrukciju, ali samo ukoliko su ti radovi i oprema neophodni za uspješnu realizaciju projekta.

Neki od učesnika su se pitali da li je dozvoljeno aplicirati za projekte u drugim opštinama. Mentorica je pojasnila da mogu aplicirati u svakoj opštni koja učestvuje u ReLOaD projektu i koje su raspisale javni poziv, ali se projekat mora odnositi na prioritetne oblasti u tim opštinama.

Bilo je takođe i pitanja vezano za vrste troškova u budžetu, pa je objašnjeno da prevod projekta (za one projekte koji budu odobreni) može da bude plaćen i da takav trošak spada u direktne projektne troškove. Pored toga, skrenuta je pažnja da su troškovi bankarske provizije administrativni troškovi i da se tako vode prilikom budžetiranja. Ostali administrativni troškovi su: ljudski resursi (projekt menadđer, asistent, knjigovođa,...), putni troškovi (uz putni nalog, plaćanje po kilometru u vrijednosti do 20% cijene goriva), režijski troškovi.

Plaćanje poreza i doprinosa iz budžeta projekta, takođe je bilo pitanje oko kojeg su postojale dileme učesnika. Mentorica je objasnila da su svi porezi prihvatljiv trošak i da se trebaju budžetirati bruto iznosi (sa pripadajućim porezima – PDV, porez na dohodak i sl) u svim budžetskim stavkama, odnosno da sva plaćanja idu u skladu sa zakonskom regulativom koju OCD trebaju ispunjavati.

Učesnici su pitali i koliki je minimalni broj bodova neophodno dobiti kako bi projekat mogao biti finansiran. Mentorica je pojasnila da je za projekte koji imaju budžet do 20.000 KM potrebno dobiti minimum 50 bodova, a za projekte koji imaju budžet iznad 20.000 KM potrebno je dobiti minimalno 75 bodova. Pojašnjeno je takođe da se aplikanti moraju pridržavati uputstava i ispuniti osnovne kriterije poziva: da apliciraju za iznos od minimalno 10.000 KM do maksimalno 70.000 KM, te da trajanje projekta bude najmanje 5, a najviše 9 mjeseci ( od jula 2019 do marta 2020). Takođe, skrenuta je pažnja i da je u dijelu finansijskog i operativnog kapaciteta organizacije potrebno osvojiti više od 10 bodova (od mogućih 15) kako bi projekat dalje bio razmatran kao i da u dijelu relevantnost mora biti osvojeno najmanje 18 od mogućih 25 bodova kako bi projekat dalje bio ocjenjivan.

Obzirom da je jedan od aplikanata novoosnovana organizacija, pitali su da li mogu aplicirati, onzirom da nemaju bilans stanja, uspjeha, izvještaje od prethodne godine. Mentorica je pojasnila da takve organizacije mogu aplicirati, jer se iz Rješenja o registraciji vidi da su registrovani u ovoj godini i ne mogu imati traženu dokumentaciju, ali da u tm slučaju svoje kapacitete dokažu prilaganjem CVja osoba angažovanih na projektu, kako bi dobili određeni broj bodova iz te oblasti. Isto tako, skrenuta je pažnja da iznos za koji apliciraju mora biti u skladu sa kapacitetima aplikanta, pa je za takve organizacije preporuka da apliciraju za manje iznose.

Na kraju sastanka učesnici su popunili evaluacione obrasce i veoma se pozitivno izjasnili o održanom sastanku.