• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.05.2019

28. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 17.05.2019.godine, sazivam 28. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 24.05. 2019. godine sa početkom u 9,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.


Verifikacija Zapisnika sa 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj.

DNEVNI RED

1. Informacija nakon prirodne nesreće poplave-klizišta od 13.05.2019.godine na području općine Maglaj, uz preliminarni izvještaj o nastalim štetama;  Download
2. Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Maglaj za 2018. godinu; Download
3. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018.godinu; Download
4. Program rada Općinskog pravobranilaštva za 2019.godinu; Download
5. Odluka o formiranju cijena pijačnih usluga na gradskoj pijaci u Maglaju;  Download
6. Rješenje o formiranju građevinske parcele za postojeći objekat u vlasništvu Spahić (Salim) Rabije;  Download
7. Izvještaj JU "Dječiji vrtić" za razdoblje 01.09.2017. do 31.08.2018.godine i Finansijski izvještaj 01.01.2018. do 31.12.2018. godine; Download
8. Informacija o radu boračkih udruženja sa finansijskim izvještajem o utrošku sredstava dodjeljenih iz Budžeta Općine Maglaj;
- OORVI  Download
- JOB  Download
- OPŠ i PB  Download
- Udruženje logoraša  Download
- Udruga HVO  Download
- Udruženje civilnih žrtava rata  Download
9. Program rada boračkih organizacija za 2019.godinu;
10. Informacija o stanju bezbjednosti za 2018. godine i Informacija o stanju bezbjednosti za prva tri mjeseca 2019.godine;  Download
11. Informacija o stanju zaštite od požara na području općine Maglaj u 2018.godini;  Download
12. Informacija o planu upisa u osnovne i srednje škole na području općine Maglaj; Download
13. Informacija o radu JU Gimnazija“Edhem Mulabdić“ za 2018.godinu;  Download
14. Informacija o radu MSŠ Maglaj za 2018.godinu;  Download
15. Informacija o radu „Prva osnovna škola“ Maglaj za 2018. godinu;  Download
16. Informacija o radu Osnovna škola „Maglaj“ Maglaj za 2018.godinu;  Download
17. Informacija o radu Osnovna škola“Novi Šeher“ Novi Šeher za 2018.godinu; Download

Brifing Načelnika općine između dvije sjednice.

Vijećnička pitanja i inicijative.