• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.05.2019

Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Magla

 

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD) u saradnji sa Općinom Maglaj, u ponedeljak, 20.maja 2019. godine u trajanju od 13.00 do 14.30 sati održan je drugi od četiri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike organizacija civilnog društva (OCD).

Zainteresovani predstavnici OCD bili su blagovremeno informisani o terminu održavanja mentorskog sastanka koji  je objavljen na zvaničnoj internet stranici Općine Maglaj(www.maglaj.ba).

Sastanku je, pored mentora i predstavnika UNDPa, prisustvovalo ukupno pet predstavnika OCD iz četiri OCD ( dvije žene i tri muškarca), te jedan predstavnik općine. Na početku mentorskog sastanka učesnicima je još jednom pojašnjena uloga mentora, naglašavajući da je jedina uloga mentorada ukaže na greške, objasni nedoumice i otkloni dileme, ali da ne učestvuje u rješavanju istih. Mentor nema mandat da se direktno uključuje u izradu projektnog prijedloga, te u cilju osiguranjai primjene transparentnog pristuparealizacija mentorstva po principu „jedan na jedan“ nije dozvoljena, tačnije prisustvo mentora i jednog predstavnikajedne OCD nije moguće.U toku trajanja javnog poziva, planirana su maksimalno četiri mentorskasastanka, a obzirom da postoji zainteresovanostpredstavnika organizacija civilnog društva za ovakav vid podrške, dogovoreni su termini za održavanje narednih mentorskih sastanaka.

Mentorica je na početku svoje prezentacije naglasilavažnost dosljedne pripreme dokumentacije za predaju projektnih prijedloga, te da je neophodno da osnovni dokumenti budu u međusobnoj korelaciji i logičkoj vezi. Naglašeno je da je potrebno da se pošalju 3 primjerka osnovne dokumantacije (projektni prijedlog, budžet , plan aktivnosti i promocije te logički okvir), dok se dodatna dokumentacija može psolati u jednom primjerku. Naglašeno je da jedino kopija rješenja o registraciji organizacije treba biti ovjerena i da se ne šalje original jer se kopije neće vraćati na zahtijev.

Učesnici su postavljali pitanja vezana za pojedine aktivnosti koje se mogu finansirati iz projekata iz ovog javnog poziva. Mentorica je ponovila osnovne kriterije za dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu i više puta naglasila da projekti moraju tematski odgovarati definisanim prioritetima općineMaglaj, sadržanim u Razvojnoj strategiji. Pojašnjeno je da iznos do makismalno 30% ukupnog budžeta projekta može biti iskorišteno za nabavku opreme i rekonstrukciju, ali samo ukoliko su ti radovi i oprema neophodni za uspješnu realizaciju projekta.

Pojedine organizacije su izrazile zabrinutost zbog obima obaveza i posla koje će imati krozprojekat, te nedoumice u vlastite kapacitete i mogućnost da iznesu projekat ukoliko bude odobren. Pojašnjeno je da je u budžetu dozvoljeno do maksimalno 30% iskoristiti za administrativne troškove (ljudske resurse, putne troškove, kancelarijske troškove), te da je u okviru direktnih projektnih troškova dozvoljeno platiti neophodne stručnjake koji bi realizovali projektne aktivnosti.

Više puta je naglašeno da aplikanti obrate pažnju na preciznost informacija koje daju i da kvantiifikuju rezultate i indikatore koliko je moguće detaljno i precizno.

Na kraju sastanka učesnici su popunili evaluacione obrasce i veoma se pozitivno izjasnili o održanom sastanku. Detaljna analiza evaluacionih obrazaca biće sastavni dio finalnog izvještaja za općinu Maglaj.

Dogovoreno je da treći sastanak bude održan 24. maja 2019. u 14.00 sati, a četvrti, 28. maja 2019. u 14.00 sati. Termini će biti objavljeni na službenoj stranici općine kako bi što veći broj zainteresovanih predstavnika OCD prisustvovao ovim sastancima. Zainteresovani učesnici svoje prijave za mentorski sastanak  mogu dostavitina e-adresu ferhat.bradaric@maglaj.ba.