• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.05.2019

OGLAS za dodjelu poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

 

 1.Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Maglaj i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Maglaj, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava u svrhu poticaja samozapošljavanja i to:

- Program „Prvi biznis“- u slučaju kada je podnosilac zahtjeva, po raspisanom javnom pozivu ovog Programa registrovao djelatnost ne ranije od 01.01.2018. godine; OBRAZAC

-Program „Biznis plan“- u slučaju kada je podnosilac zahtjeva korisnik Programa poticaja samozapošljavanja ovog Ministarstva iz prethodnih godina, a koji je svojim zalaganjem ostvario nadprosjećne poslovne rezultate, te koji ima planove proširenja poslovne djelatnosti; ili zapošljava člana vlastitog domaćinstva koji nema prava prednosti u zapošljavanju po članu 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. OBRAZAC

 

2.Pravo učešća na oglasu imaju:

-Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja.

-Ratni vojni invalidi.

-Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBIH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBIH.

- Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.

- Udovice poginulih branilaca.

-Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.

-Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u Oružanim snagama RBIH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.

-Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su u Oružanim snagama RBIH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i8 koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine prije smrti.

-U posebnim slučajevima, demobilizirane branioce, koji su u Oružanim snagama RBIH proveli najmanje 18. Mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program.

 

3.Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava ( original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva ):

*za aplikante na Program „Prvi biznis“

-Dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice,

-uvjerenje o provedenom vremenu u Oružanim snagama,

-potvrda o prebivalištu izdata od CIPS-a,

-potvrda o kretanju izdata od MUP-a,

-kopija lične karte,

-uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza,

-korisnik je dužan dostaviti dokaz o registraciji planirane djelatnosti nakon 01.01.2018. godine, a najkasnije sa 07.06.2019. godine,

-korisnik je dužan dostaviti plan poslovnih aktivnosti kojim će dokazati poznavanje planirane poslovne aktivnosti sa stanovišta ulaganja, profita i tržišta iste.

 

*za aplikante na Program „Biznis plus“

-Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za aplikanta,

-uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za registrovanu djelatnost,

-bilans stanja i bilans uspjeha za 2018. godinu ovjeren od nadležnog organa ( FIA ),

-ako su dodatna sredstva potrebna za namjenu proširenja djelatnosti- Plan proširenja poslovne djelatnosti,

-ako su dodatna sredstva potrebna za namjenu zapošljavanja člana vlastitog domaćinstva-kućna lista i dokaz o srodstvu ( rodni list, vjenčani list i sl. ),

-izjava korisnika o učešću u prethodnim projektima Ministarstva.

 

4.Visina sredstva

- Program „Prvi biznis“- 8.000,00 KM

-Program „Biznis plus“- do 5.000,00 KM

 

5.Postupak odobravanja sredstava

Zahtjev za poticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose samo na za to posebnom propisanom obrascu od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva.

Na osnovu donesene odluke Ministarstva, općina/grad, Ministarstvo i korisnik potpisat će ugovor kojim će detaljno biti regulisane sve obaveze strana u postupku.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj, šalter broj 5. i Ministarstvu.

 

6.Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 07.06.2019. godine.

 

7.Podnošenje zahtjeva

Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti u nadležnoj Službi Općine Maglaj.

Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom ( original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva ).

Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj Službi Općine Maglaj.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.