• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.05.2019

N A R E D B A o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Maglaj – proljetna faza 2019. godine

 

 

Na osnovu člana 10. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona – proljetna faza 2019. godine broj: 11-37-3732-3/19 od 15.04.2019. godine i člana 41. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07, 3/08 i 6/08) d o n o s i m

 

N A R E D B U

o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije

na području općine Maglaj – proljetna faza 2019. godine

 

I

NAREĐUJE SE provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije – proljetna faza 2019. godine na području općine Maglaj u periodu od 20.05. – 22.05.2019. godine u skladu sa Programom provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona 2019. godine (PROLJETNA I JESENJA FAZA) – (Kontrola uzročnika zaraznih oboljenja i njihovih prenosilaca), broj: 11-37-3732-2/19 od 15.04.2019. godine.

 

II

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći objekti i površine:

1.javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentriranim stanovništvom (gradsko naselje),

2.obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama,

3.centralne deponije,

4.nezvanična (neorganizovana) odlagališta otpada - smetljišta,

5.vaspitno – obrazovni objekti (škole, obdaništa, fakulteti) i kulturni objekti sa pripadajućim vanjskim površinama,

6.kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica,

7.objekti kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

8.Objekti gradskih/općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

9.kantonalne institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

10.gradske/općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama,

11.individualni stambeni objekti u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja, (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

12.vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima kojima upravljaju vjerske zajednice,,

13.objekti za javno vodosnabdjevanje i kanalizaciona mreža sa šahtovima i izlivnim kolektorima,

14.objekti i površine svih fizičkih i pravnih lica koji obavljaju poslovnu djelatnost, (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

15.objekti i sredstva javnog saobraćaja,

16.objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

17.objekti za pružanje usluga javne higijene,

18.Zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi, tavani, magacinski prostori, drvarnici, smetljarnici, dvorišta, garaže),

19.šahtovi i energetski kanali toplovodnih, plinskih, električnih, telefonskih i drugih instalacija.

 

III

Troškove deratizacije za objekte i površine iz svoje nadležnosti (član II stav 1. tačke 1., 4., 8., 10. i 11.) snosi  Općina Maglaj iz svog budžeta.

Kanton je obavezan za objekte i površine iz svoje nadležnosti (tačka II stav 1. tačke 2., 5., 6., 7., 9. i 12.) organizovati i provesti preventivuj sistematsku deratizaciju.

Pravna i fizička lica, vlasnici ili korisnici prostora i površina koje podliježu obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji (tačka II stav 1. tačke 3., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19.) obavezni su za objekte i površine, iskljičivo u utvrđenom periodu, organizovati i provesti sistematsku deratizaciju.

 

IV

Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju za objekte i površine iz svoje nadležnosti organizovat će Općina a sprovesti Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

 

V

Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su obezbijediti nesmetan rad izvođačima. 

 

VI

Kontrolu izvođenja akcije preventivne sistematske  deratizacije  provodit će općinski komunalno-sanitarno-vodoprivredni inspektor.

Provođenje akcije sistematske deratizacije nadzirat će kantonalni sanitarni inspektor Zeničko-dobojskog kantona.

 

VII

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Općine Maglaj” i putem sredstava informisanja.