• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.05.2019

JU Centar za socijalni rad Maglaj: J A V N I K O N K U R S ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U TRAJANJU OD 1 (JEDNE) GODINE

 

Javna ustanova Centar za socijalni rad Maglaj, na osnovu člana 9-12 Pravilnika o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Maglaj, Odluke Upravnog odbora Centra, broj: 01/01.4-4-9/19 od 09.05.2019.godine, te Odluke direktorice Centra, broj:06/04.1-4-5/19 od 10.05.2019.godine, raspisuje:

 

J A V N I K O N K U R S

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U TRAJANJU OD 1 (JEDNE) GODINE

 

Radno mjesto za koje se konkurs raspisuje

- Referent za novčane i druge materijalne pomoći- 1(jedan) izvršilac

 

I) Kratak opis poslova

- vrši prijem stranaka i daje upute u vezi s ostvarivanjem prava na materijalne oblike socijalne zaštite i

- druge poslove navedene u opisu poslova Referenta za novčane i druge materijalne pomoći u Pravilniku o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Maglaj.

 

II) Uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

A) Opšti uslovi

- da je državljanin/-ka BiH,

- da je stariji/-a od 18 godina,

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

- da je zdravstveno sposoban/-a za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta

 

B) Posebni uslovi

- VII stepen stručne spreme, dipl.socijalni radnik ili bachelor socijalnog rada sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računaru.

 

III) Potrebna dokumentacija uz prijavu

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

- kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

- uvjerenje da je državljanin/-ka BiH (ne starije od 3 mjeseca),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- diplomu o stručnoj spremi (ovjera ne starija od 3 mjeseca),

- dokaz da kandidat/-kinja ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u struci

- dokaz o poznavanju rada na računaru

Dokumenti koji se traže po konkursu i prilažu uz prijavu se dostavljaju u ovjerenoj kopiji, obzirom da se isti po okončanju konkursne procedure kandidatima neće vraćati.

 

IV) Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijava je 15 (slovima: petnaest) dana počev od dana objavljivanja ovog konkursa u sredstvima javnog informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V) Selekcijski proces

Kandidati koji budu ispunjavali tražene uslove će biti pozvani na stručni test poznavanja relevantnih propisa za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta, te intervju pred konkursnom Komisijom koja je imenovana od strane Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Maglaj.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, intervjua, te o rezultatima provjere znanja.

Na osnovu dostavljene rang liste koju je utvrdila konkursna Komisija na osnovu rezultata testiranja i obavljenog intervjua sa kandidatima direktor JU Centar za socijalni rad Maglaj donosi Odluku o prijemu novog radnika u radni odnos, nakon čijeg stupanja na snagu će direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Maglaj zaključiti ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Kandidat koji bude izabran obavezan je prije stupanja na rad dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje opću zdravstvenu i radnu sposobnost za predmetno radno mjesto, i uvjerenje/dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

JU Centar za socijalni rad Maglaj, Ulica Srebreničkih žrtava rata bb

n/r Konkursna komisija, sa naznakom:

Prijava na konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme od jedne godine za radno mjesto Referenta za novčane i druge materijalne pomoći.