• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.03.2019

Održana 25. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Završena je 25. sjednica Općinskog vijeća Maglaj i prema  Dnevnom redu, danas je bilo trinaest tačaka na rasporedu. Prilikom usvajanja Dnevnog reda, prva tačka je preimenovana i umjesto Informacija o radu Općinskog vijeća Maglaj za 2018. godinu razmatrana je kao  Izvještaj o radu Općinskog vijeća Maglaj za 2018. godinu i tako je usvojena. Dnevni red je dopunjen sa  Odlukom o pristupanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“, koja je razmatrana kao 11 tačka i također je usvojena. Tako da je Dnevni red u konačnici imao 14 tačaka.

U nastavku rada sjednice, usvojen je Program rada OV za 2019. godinu i slijedeće Odluke: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih taksi, Odluka o izmjeni i dopuni Odluka o provođenju planskih dokumenata Općine Maglaj, Odluka o procječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj za 2019. godinu i Odluka o izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-južni“ dio.

Općinsko vijeće je dalo saglasnost za Etički kodeks Komunalnom javnom društvu Maglaj i ovlastilo punomoćnika da na Skupštini glasa za isti.

Na 25. redovnoj sjednici usvojen je i Srednjoročni - Trogodišnji plan potencijalnih projekata JPP-a 2019.2021. godina, Godišnji plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerska za 2019. godinu, Strategija razvoja turizma i turističkih potencijala na općini Maglaj za period 2019.-2024. godine, te Izvještaj o radu za 2018.godinu i Program rada za 2019. godinu Zdravstvenog savjeta.

 Informacija o deminiranju, obilježavanju, uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava te provođenju akcije „Žetva“ na općini Maglaj u 2018. godini primljena je k znanju.

Prije posljednje, 14. tačke Dnevnog reda Saglasnost za imenovanje direktora JU „Dječiji vrtić“ Maglaj, Klub vijećnika SDA i samostalni vijećnik Mustafa Buljubašić odlučili su da neće učestvovati u daljem toku rasprave po pitanju navedene tačke, te su napustili sjednicu. Općinsko vijeće  Maglaj nastavilo je raditi sa 14 vijećnika koji su donijeli Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU „Dječiji vrtić“ Maglaj.

Nakon toga uslijedio je brifing Načelnika općine između dvije sjednice, te vijećnička pitanja i inicijative.