• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.03.2019

Danas 25. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 07.03.2019. godine, zakazana je za danas, 14.03.2019. godine, 25. sjednica Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 9,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu je predložena verifikacija Zapisnika sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj i slijedeći

DNEVNI RED

1. Informacija o radu Općinskog vijeća Maglaj za 2018. godinu;  Download
2. Prijedlog Programa rada OV za 2019. godinu; Download
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih taksi;  Download
4. Prijedlog srednjoročnog - Trogodišnjeg plana potencijalnih projekata JPP-a 2019.2021. godina i Godišnjeg plana potencijalnih projekata javno-privatnog partnerska za 2019. godinu;  Download
5. Izvještaj o radu za 2018.godinu i Program rada za 2019. godinu Zdravstveni savjet;  Download
6. Etički kodeks Komunalnog javnog društva Maglaj doo Maglaj;  Download
7. Strategija razvoja turizma i turističkih potencijala na općini Maglaj za period 2019.-2024. godine;  Download
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluka o provođenju planskih dokumenata Općine Maglaj;  Download
9. Prijedlog Odluke o procječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj za 2019. godinu;  Download
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-južni“ dio;  Download
11. Informacija o deminiranju, obilježavanju, uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava te provođenju akcije „Žetva“ na općini Maglaj u 2018. godini;  Download
12. Operativni Budžetski/Proračunski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020. godinu i Dokumenta okvirnog budžeta/proračuna za period 2020-2022. godinu;  Download
13. Saglasnost za imenovanje direktora JU „Dječiji vrtić“ Maglaj;  Download

Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice.

- Vijećnička pitanja i inicijative