• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.02.2019

JAVNI OGLAS zainteresovanim stručnim licima za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina izgrađenih na području općine Maglaj

 

Na osnovu čl.133. stav 6. Zakona o prostornom uređenju i  građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog  kantona „ broj 01/14), Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Maglaj objavljuje:

 

JAVNI  OGLAS

zainteresovanim stručnim licima za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina izgrađenih na području općine Maglaj

 

I

Objavljuje se javni poziv za izbor stručnih lica za rad u komisijama za tehnički pregled građevina. Potrebni su inžinjeri slijedećih oblasti i struka:

 

-arhitektonska

-građevinska (konstruktorski i hidro smjer)

-elektrotehnička

- mašinska

-tehnološka (hemijski smjer i smjer ZNR i PPZ)

- geodetska

- saobraćajna

II

Na javni oglas mogu se prijaviti lica odgovarajućih struka koja ispunjavaju uslove utvrđene učlanu 133. stav (4) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 01/14), odnosno – diplomirani inženjeri odgovarajuće struke, sa pet godina radnog iskustva u struci i sa položenim stručnim ispitom.

 

III

Uz prijavu na javni oglas, sa kraćom biografijom, neophodno je navesti - tačnu adresu, broj telefona, naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa, te priložiti slijedeću dokumentaciju:

1.ovjerenu kopiju diplome,

2.ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

3.dokaz o radnom iskustvu u struci-original ili ovjerenu kopiju,

4.kopiju lične karte.

 

IV

Prijave se podnose, u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Naša riječ“ neposredno na protokol Općine Maglaj ili putem pošte na adresu: Općina Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove, Viteška broj 4. 74 250 Maglaj, sa naznakom - Za javni oglas za tehnički pregled građevina - neotvarati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu ostaje u internoj evidenciji i ne vraća se podnosiocu.

 

V

Nadležna općinska služba imenovat će stručnu komisiju koja će izvršiti provjeru ispunjavanja uslova iz javnog oglasa i sastaviti listu kvalifikovanih stručnjaka koja će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Općine Maglaj.

 

VI

Nakon sačinjenog spiska stručnih lica koja ispunjavaju uslove iz tačke II Javnog poziva, članovi komisije će se, u zavisnosti od vrste i složenosti objekta, odabirati i imenovati rješenjem od strane nadležne općinske Službe, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti članova komisije iz svih oblasti.

 

    VII

Bliža obavještenja u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove, zgrada općine Maglaj, kancelarija broj 42. na telefon broj 032-465 831, svakim radnim danom od  7,30-16,00 sati.

Download.