• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.02.2019

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluka o provođenju planskih dokumenata Općine Maglaj i Nacrtu Odluke  o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stamben

 

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća  Maglaj, broj: 02-05-1-232-15/19 od 11.02.2019.  godine  i  Zaključka Općinskog vijeća  Maglaj, broj: 02-05-1-232-16/19 od 11.02.2019. godine  Služba  za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove  Općine  Maglaj upućuje

JAVNI POZIV

za javnu  raspravu o Nacrtu   Odluke  o  izmjeni i dopuni   Odluka o provođenju planskih  dokumenata   Općine   Maglaj  i  Nacrtu Odluke  o prosječnoj konačnoj građevinskoj  cijeni  1 m2 korisne stambene površine   na području općine  Maglaj

Općinsko  vijeće  Maglaj je Zaključkom   broj: 02-05-1-232-15/19  od 11.02.2019.  godine    usvojilo Nacrt  Odluke  o  izmjeni i dopuni   Odluka o provođenju planskih  dokumenata   Općine   Maglaj,  te  Zaključkom   broj: 02-05-1-232-16/19  od 11.02.2019.  godine    usvojilo Nacrt  Odluke o prosječnoj  konačnoj građevinskoj  cijeni  1 m2  korisne stambene površine   na području općine  Maglaj, te  je otvorena  javna rasprava  u trajanju do   30  dana.     

Usmena javna  rasprava o Nacrtu  Odluke  o  izmjeni i dopuni   Odluka o provođenju planskih  dokumenata   Općine   Maglaj  i  Nacrtu Odluke  o prosječnoj konačnoj građevinskoj  cijeni  1 m2 korisne stambene površine   na području općine  Maglaj, održat će se dana 06.03.2019.  godine godine (srijeda)  u Sali Općinskog  vijeća Maglaj (Dom kulture  “Edhem Mulabdić”  Maglaj)  sa početkom u 17,00 sati.

Pozivamo firme koje se bave  projektovanjem  i izgradnjom stambeno-poslovnih objekata, Komisiju za  privredu, prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoliša  Općinskog  vijeća  Maglaj,  kao i  sve  zainteresovane  građane i pravna  lica  da se uključe u javnu raspravu  po ovom pozivu i  daju  svoje  prijedloge, sugestije i  mišljenja  na   navedene  Nacrte  Odluka.  

Svi prijedlozi, sugestije i mišljenja na Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni  Odluka o provođenju planskih  dokumenata Općine  Maglaj  i  Nacrt Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj  cijeni  1 m2 korisne stambene površine na području općine  Maglaj, se mogu dostaviti i u pisanoj formi Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine  Maglaj. 

Uvid u Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni   Odluka o provođenju planskih  dokumenata   Općine   Maglaj  i  Nacrt Odluke  o prosječnoj konačnoj građevinskoj  cijeni  1 m2 korisne stambene površine   na području općine  Maglaj može se  izvršiti na Info šalteru Općine Maglaj i  Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove  Općine Maglaj  u kancelariji broj 41  kontakt    osoba Jasminka  Hajrulahović  i   kancelariji   broj 14 kontakt  osoba  Sadina  Bašić, svakog radnog dana od 7:30 do 16,00 sati.

Navedeni Nacrt možete preuzeti i OVDJE.