• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.02.2019

NAGRADNI KONKURS za izradu Idejnog rješenja uređenja Trga Alije Izetbegovića u Maglaju

 

Na osnovu člana 33. stav (1) pod b) i 35. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14), Odluka  o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-49-330/19 od 18.02.2019. godine i člana 42.Statuta Općine Maglaj (Službene novine Općine Maglaj broj 8/07,3/08 i 6/08), Načelnik općine Maglaj, raspisuje:

NAGRADNI KONKURS

Za izradu Idejnog rješenja uređenja Trga Alije Izetbegovića u Maglaju

1.Predmet nabavke:”Izrada Idejnog rješenja uređenja Trga Alije Izetbegovića u Maglaju”, Lokacija - Stari grad Maglaj.

2.Cilj konkursa: Uređenje uže jezgre starog dijela grada Maglaja, koji je potrebno  osvježiti i urediti u skladu sa odlukama Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika.

3.Kontakt osobe:

*Jasmina Alić- tel 032 465 822; mail: jasmina.alic@maglaj.ba i

*Jasminka Saračević- tel 032 465 831; mail:jasminka.saracevic@maglaj.ba –Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko - pravne poslove Općine Maglaj.

4.Idejno rješenje uređenja Trga Alije Izetbegovića u Starom gradu u Maglaju treba da ispuni Urbanističko - ambijentalni koncept - kao u projektnom zadatku.

5.Alternativne ponude: Učesnici na konkursu imaju pravo ponuditi samo jedan konkursni rad. Nisu dozvoljeni alternativni konkursni radovi.

6.Procedura registracije i prijavljivanje:

6.1. Registracija za konkurs vrši se preuzimanjem tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki ili ličnim preuzimanjem svakim radnim danom u vremenu od 07:30 do 16:00 h u kancelariji broj 21. Općine Maglaj i to u roku koji je naveden u ovoj tenderskoj dokumentaciji.

6.2. Adresa za prijavljivanje: Općina Maglaj, Viteška br.4,74 250 Maglaj - Protokol općine.

6.3. Radovi se predaju lično na Protokol općine Maglaj ili putem pošte na navedenu adresu do 22.03.2019. godine  do 12,00 sati, u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

 

“KONKURSNI RAD ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA ALIJE

IZETBEGOVIĆA U MAGLAJU - NE OTVARAJ”.

Bilo kakvi troškovi koje ima kandidat za učešće u nadmetanju ili povodom učešća na konkursu ne obavezuju ugovorni organ da snosi bilo kakvu odgovornost ili obavezu naknade ili eventualne štete.

 7.Dokumentacija koja se daje učesnicima konkursa:

 • tekst konkursa,
 • projektni zadatak sa skicama,
 • obavještenje o nabavci.Sadržaj konkursnog rada:

8.Učesnici konkursa su obavezni dostaviti slijedeće priloge u analognoj i digitalnoj formi:

 • *tekstualni prilog - tehnički opis idejnog rješenja,
 • *grafički prilozi - situacija, osnovna koncepcija prostora, karakteristični presjeci- pogledi, hortikulturno rješenje, grafički prikaz planiranih objekata i dr. sadržaje navedene u projektnom zadatku.

9. Pravo učešća:

9.1.Na konkursu ”Izrada Idejnog rješenja uređenja Trga Alije Izetbegovića” u Starom gradu u Maglaju, pravo učešća imaju sva fizička lica koja posjeduju obrazovanje iz oblasti arhitekture, urbanizma, likovnih, primijenjenih umjetnosti ili drugih umjetničkih usmjerenja i pravna lica registrovana za obavljanje naprijed navedenih djelatnosti u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini.

9.2.U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači uz ponudu trebaju dostaviti:

- fizička lica:ime i prezime autora ili imena članova autorskog tima, adrese, dokaz o posjedovanju validne diploma arhitekture, urbanizma, likovnih, primijenjenih umjetnosti ili nekog drugogo umjetničkog usmjerenja -original ili ovjerena kopija diploma na ime autora ili autorskog tima.

- pravna lica: dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugom registru zemlje u kojoj je registriran ili da obezbijedi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke konkursa. Dostavljeni dokazi se priznaju bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

9.3. Pravna i fizička lica uz ponudu trebaju dostaviti:

 • *Izjavu da je priloženi rad izvorno autorsko djelo,
 • *Izjavu autora da autorska prava i prava korištenja predloženog idejnog rješenja prenosi na općinu Maglaj, ukoliko bude među nagrađenim,
 • *Izjavu iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Navedene izjave sastavlja sam autor ili autorski tim ili ovlašteno lice pravnog lica, na posebnom papiru i moraju biti ovjerene kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata (sud, notar ili općina).

Kandidati koji budu nagrađeni dužni su dostaviti uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuju da u krivičnom postupku protiv njih nije izrečena pravosnažna presuda kojom su osuđeni za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca.

U razmatranje se neće uzeti prijave koje budu dostavljene neblagovremeno i ne budu sadržavale obavezne elemente navedene u konkursnoj dokumentaciji.

10.Slanje radova, očuvanje anonimnosti i identifikacija autora

10.1.Autori svoje radove dostavljaju u neprozirnoj zatvorenoj koverti sa identifikacijskom šifrom koja se sastoji od tri velika slova i tri broja a upisuju se u gornjem desnom uglu omotnice.Ova koverta sadrži dvije koverte sa istom šifrom i to:

a) jedna koverta (neprozirna i zatvorena), sa naznakom “AUTOR” na sredini te u desnom uglu iste identifikacionu šifru,u kojoj su sadržani sljedeći podaci:

- fizička lica: Ime i prezime autora ili imena članova autorskog tima, adresa, dokaz o posjedovanju validne diploma arhitekture, urbanizma, likovnih, primijenjenih umjetnosti ili nekog drugog umjetničkog usmjerenja (original ili ovjerena kopija),Izjavu da je priloženi rad izvorno autorsko djelo (original ovjeren od strane nadležnog organa),te Izjavu autora da autorska prava i prava korištenja predloženog idejnog rješenja prenosi na općinu Maglaj, ukoliko bude među nagrađenima(original ovjeren kod nadležnog organa), Izjava iz čl.45. ZJN BiH ovjerena kod nadležnog organa.

- pravna lica: Izvod iz sudskog registra za obavljanje predmetne djelatnosti ili ekvivalent dokument izvoda iz sudskog registra(original ili ovjerena kopija); Izjavu da je priloženi rad izvorno autorsko djelo (original ovjeren kod nadležnog organa) i Izjavu ovlaštene osobe da autorska prava i prava korištenja predloženog idejnog rješenja se prenose na općinu Maglaj,ukoliko bude među nagrađenima(original ovjeren od strane nadležnog organa), Izjava iz čl.45. ZJN BiH,ovjerena kod nadležnog organa.

b)druga koverta(neprozirna i zatvorena),sa naznakom “KONKURSNI RAD” na sredini te u desnom uglu iste identifikacionu šifru,u kojoj je sadržan konkursni rad sa svim zahtijevanim prilozima iz ovog konkursa.

Svaki prilog na poleđini mora sadržavati naznačenu šifru.

c) Svako drugo označavanje konkursnog rada a koje bi moglo ugroziti anonimnost autora povlači isključivanje konkursnog rada iz postupka ocjenjivanja.

Odluku o tome donosi Komisija.

d) Ovako upakovani radovi dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu ugovornog organa kako je navedeno u tački 6.3. ove tenderske dokumentacije.

10.2. Idejna rješenja - autorski radovi sačinjeni na osnovu uslova iz konkursne dokumentacije sadrže priloge navedene u konkursnoj dokumentaciji s numerisanim stranicama a radi potpune anonimnosti ne smiju biti obilježeni nikakvom drugom oznakom.

Svako drugo označavanje konkursnog rada koje bi moglo narušiti anonimnost autora povlači isključivanje konkursnog rada iz postupka ocjenjivanja.

Odluku o tome donosi Komisija.

Učesnici Konkursa prihvataju uslove konkursa činom predaje konkursnog rada.Nakon provedenog postupka otvaranja konkursnih radova iste će komisija za javne nabavke proslijediti Konkursnoj komisiji za odabir idejnog rješenja koja će pristupiti ocjenjivanju  donošenju konačne odluke o izabranom radu i redoslijedu nagrada u skladu sa odredbama ovog Konkursa.

 

11.Nagrade

Ukoliko do utvrđenog roka za predaju radova budu dostavljena najmanje tri kvalifikovana konkursna rada koji ispunjavaju uslove Konkursa, Komisija će pristupiti njihovom ocjenjivanju.Odlukom Komisije dodijelit će se nagrade i to:

 • *I nagrada u iznosu od 2.500,00 KM,
 • *II nagrada u iznosu od 1.500,00 KM i
 • *III nagrada u iznosu od 1.000,00 KM.

Ukupan fond nagrada je 5.000,00 KM.

Dodijeljena nagrada podrazumijeva otkup autorskog djela (idejnog rješenja).

Nagrada se dodjeljuje u navedenom iznosu a ujedno predstavlja i naknadu za otkup nagrađenog rada,odnosno otkup svih autorskih prava od autora a na osnovu ugovora o autorskom djelu, uz mogućnost eventualne dorade, čija je vrijednost uključena u nagradu, ukoliko tijela nadležna za izdavanje urbanističke saglasnosti budu zahtijevala neke ispravke.

12.Konkursna komisija

Za odabir najboljeg idejnog projekta imenovat će se Konkursna komisija.

Komisija će završiti sa radom u roku od 15 dana od dana predviđenog za predaju konkursnih radova. Komisija će u toku evaluacije ideja predloženih rješenja poštivati odredbe pravilnika i statuta strukovnih organizacija iz oblasti arhitekture, urbanizma, likovnih i primijenjenih umjetnosti odnosno pravila odgovarajućih asocijacija u BiH i kriterije sadržane u konkursnoj dokumentaciji.Komisija može ocijeniti da pristigli radovi nisu zadovoljili sa stanovišta jednog ili više traženih elemenata ovog konkursa a za koje ocijeni da su bitni za analize te u tom slučaju nije obavezan dodijeliti nagradu.

O rezultatima ocjene konkursa kandidati će biti obaviješteni pismenim putem na dostavljene adrese.

Nakon ocjene radova procedura javne nabavke nastavit će se u skladu sa članom 33. stav (1) pod b) i 35. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14).

12.1.Nakon izbora nagrađenih radova organizovat će se Javna rasprava na kojoj će učešće moći uzeti svi građani općine Maglaj i prihvaćene sugestije bit će naknadno uvrštene u sastav Idejnog rješenja koje bude ocijenjeno kao najbolje.

13. Kriterij za ocjenu prema redoslijedu njihovog značaja

Kod ocjene radova za nagradu, prema redoslijedu značaja, cijenit će se:

 • *funkcionalnost,
 • *estetika i originalnost,

Rok za prijem zahtjeva za učešće ističe dana 19.03.2019. godine.

Prijavljivanje na konkurs moguće je od dana objave obavještenja na Portalu, web stranici općine Maglaj .

Javno otvaranje prispjelih koverata će se izvršiti dana  22.03.2019. godine  u 12,15 sati u Općini Maglaj.

Na javnom otvaranju ponuda za konkurs će se ustanoviti isključivo sadržaj dostavljene koverte.

15.Konkursni radovi koji stignu nakon isteka roka za predaju bit će vraćeni neotvoreni.

Nekompletni konkursni radovi neće se uzeti u razmatranje.