• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.01.2019

Obavještenje o izlaganju Nacrta izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ na javni uvid

 

 

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-2888/18 od 27.12.2018. godine o usvajanju Nacrta Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“, provodi postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana i to u periodu od 07.01.2019. godine do 21.01.2019. godine.

Izmjena Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ obuhvata zemljište označeno sa k.č. broj 1522/25, povšine 659m2, posjednici Begić Jasmin, Husukić Ibrišim i Hadžić Semir i zemljište označeno sa k.č. broj 1522/26 i k.č. broj 1525/2, posjednik Općina Maglaj, koje se nalazi u ulici Aleja Ljiljana, zapadno od Trgovačkog centra „Konzum“.

Izmjenom Regulacionog plana bi se za planirani stambeno-poslovni objekat na grafičkom prikazu Namjena i razmještaj objekata, Plan parcelacije i Regulacionih i građevinskih linija, predviđen u okviru formirane građevinske parcele označene brojem 14 izvršile korekcije, granica građevinske parcele, građevinskih linija, dimenzija i spratnosti.

Djelimične korekcije odnose se na izmjenu oblika i veličine građevinske parcele koju bi osim zemljišta označenog sa k.č. broj 1522/25, površine 659m2, čiji su posjednici Begić Jasmin, Hadžić Semir i Husukić Ibrišim, činio i dio zemljišta označenog sa k-č- broj 1522/26 i dio k.č. broj 1525/2, čiji je posjednik Općina Maglaj, u okviru koje bi se predvidjela izgradnja poslovno stambenog objekta dimenzija cca23,00x22,50 metara, spratnost Po ( podrum) +P (prizemlje) +4 (spratne etaže).

Osim navedenih korekcija u okviru šireg obuhvata, bi se prema postojećem i planiranom stanju izvršile korekcije saobraćajnog rješenja, tako što bi se ukinula uporedna saobraćajnica, koja je planirana tako da spaja ulicu Bosanska i ulicu Viteška prema „T“ objektima.

Izmjena Regulacionog plana se radi u skladu sa čl.50. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 01/14).

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid:

*na Oglasnoj ploči Općine Maglaj ( ulaz u zgradu Općine )

*u prostorijama Općine Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 41,

* u prilogu:

-Karta 1. Legenda

-Karta 2. Legenda

Detaljnije informacije na Nacrt dokumenta zainteresirana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Nakon isteka roka za javni uvid, organizovat će se javna rasprava na Nacrt Izmjene Regulacionog plana u roku od 15 dana.

O tačnom datumu i mjestu održavanja javne rasprave, građani će biti naknadno obavješteni, putem sredstava javnog informisanja.

Pozivaju se svi zainteresirani građani općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ i daju svoje mišljenje.

Posebno se pozivaju vlasnici nekretnina i korisnici prostora u obuhvatu izmjene plana kao i vlasnici i korisnici zemljišta šireg područja da izvrše uvid u Nacrt plana i dostave primjedbe, sugestije i prijedloge.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana, u periodu javnog uvida će se upisivati u Svesku koja će se nalaziti u prostoriji Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove i dostavljati u pisanom obliku, na adresu Općina Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, Ulica Viteška 4. Maglaj.

Za sve dodatne informacije svi zainteresirani se mogu obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 41, broj telefona 032 465 825.