• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.01.2019

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obzirom  na veću količinu snježnih padavina u posljednih nekoliko dana i trenutnu situaciju u pogledu prohodnosti javnih površina na teritoriji općine Maglaj upućujemo ovu Obavijest svim građanima Općine Maglaj, vlasnicima, odnosno korisnicima stambenih objekata, kuća, stanova javnim ustanovama, vlasnicima poslovnih prostora, preduzeća i ostalim pravnim subjektima i fizičkim licima.

Odlukom o komunalnom redu i sanitarnom minimumu („Službene novine Općina Maglaj“, broj: 3/18) utvrđena je obaveza svih gore navedenih pravnih subjekata i fizičkih lica da vrše čiščenje i uklanjanje snijega i leda sa površina oko svojih objekata kao i prilaznih puteva i staza koji povezuju javne površine i objekte kojima upravljaju ili koje koriste.

Naprijed navedena pravna i fizička lica dužna su očistiti od snijega i leda trotoar ispred svojih stambenih i poslovnih prostorija, a zatim snijeg sakupiti sa trotoara, sa kolovoza  i pristupa stambenim i poslovnim zgradama, prema ulici na takav način da se omogući nesmetan saobraćaj i prolaz pješaka i vozila. Zabranjeno je bacanje snijega i leda ispred zgrada na saobraćajnicu, zabranjeno je zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova.

Nadležno preduzeće je odgovorno za uklanjanje snijega sa javnih saobraćajnih površina (ulice, ceste), te za uklanjanje snijega i leda sa staza, stepeništa i puteva na javnim površinama.

Napominjemo da snijeg i led treba uklanjati sa svakom novom padavinom i redovno kontrolisati, održavati navedene prostore čistim kako bi se u zimskom periodu normalno vršilo odvijanje svih aktivnosti urbane sredine.                                                                                

Prema svima koji ne budu poštovali Općinsku Odluku o komunalnom redu i sanitarno higijenskim mjerama biće poduzete zakonom predviđene mjere.