• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.11.2018

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

 

Objavljen je Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

 

I.

Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu sa pozicije „Transfer za sport“ a u skladu sa Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-29462/09 i broj 02-14-28971/10 o utvrđivanju uvjeta i postupka za izradu i donošenje Programa utroška sredstva u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer za sport“.

II.

Raspodjela sredstava za sufinanciranje aktivnosti u oblasti sporta vršit će se prema Programu utroška sredstava sa pozicije „Transfer za sport” koji će donijeti Vlada kantona nakon usvajanja Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu i Zakona o izvršenju Proračuna Zeničkodobojskog kantona za 2019. godinu.

III.

(1) Nositelji sportskih aktivnosti na Zeničko-dobojskom kantonu mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju slijedeće uvjete:

 1. a) da imaju sjedište na području Zeničko-dobojskog kantona,
 2. b) da su registrovani u skladu sa zakonom prije 28. 10. 2017. godine.
 3. c) da su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa.

(2) Nositelji sportskih aktivnosti u smislu stavka 1. ovog člankaa su

 1. a) sportski klubovi,
 2. b) sportska društva,
 3. c) sportski savezi,
 4. d) sportski klubovi i sportske udruge lica sa invaliditetima,
 5. e) druga pravna lica koja obavljaju djelatnost iz područja tjelesnog odgoja ili sporta,
 6. f) sportaši pojedinci

IV.

Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti nositelji sportskih aktivnosti iz člana III. ovog poziva čije se aktivnosti odnosno programi odnose na:

 

 1. a) sudjelovanje na natjecanjima
 2. a) sudjelovanje na prvenstvenim natjecanjima po propozicijama i sustavima koje utvrđuju i provode legitimni granski savezi na najvišoj postojećoj razini: kantonalni savezi (kantonalna natjecanja), Federalni savezi (federalna natjecanja) ili državni savezi (državna natjecanja)
 1. a) Sudjeolovanje na međunarodno priznatim natjecanjima.
 2. b) sportske aktivnosti i natjecanja za lica sa invaliditetom,
 3. c) vannastavne sportske aktivnosti i natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola –MOI (male olimpijske igre), vannastavne sportske aktivnosti i natjecanja studenata,
 1. d) pripreme i natjcanja sportaša koji su aktualni članovi reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine.

V.

Svi podnositelji prijava za dodjelu sredstava u vezi sa aktivnostima iz članka IV. točke a), b), c) obavezani su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.Ispravno popunjen prijavni obrazac (sportski klubovi popunjavaju prijavni obrazac br. 1; Sportski savezi/asocijacije, sportska društva i strukovna udruženja popunjavaju obrazac br.

2.Prijavni obrasci kao i tekst ovog javnog poziva mogu se preuzeti na web stranici Zeničko-dobojskog kantona: www.zdk.ba/javni-pozivi. Popunjen prijavni obrazac br. 1 za sportske klubove mora biti ovjeren i potpisan od strane odgovarajućeg granskog sportskog saveza najvišeg ranga; Obrazac br. 1. koji ne ovjeri odgovarajući granski sportski savez smatrat će se nevažećim.

3.Program sportskih aktivnosti, odnosno aktivnosti u kojima će sportski kolektiv sudjelovati ili ih organizirati.

4.Izvod/Izvadak iz Registra udruga koji nije stariji od tri mjeseca (dokument se dobije u Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona).

5.Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj),

6.Potvrdu poslovne banke o vlasništvu i broju transakcijskog računa i da isti nije blokiran (potvrda ne smije biti starija od mjesec dana)

7.Popunjen obrazac br. 3 - Izvješće o namjenskom utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna Kantona u 2018. godini (obrazac se može preuzeti na web stranici Kantona: www.zdk.ba/javni-pozivi).

8.Posljednja službena/zvanična Bilanca stanja i bilanca uspjeha ovjerena od ovlaštene agencije

9.Potvrdu Sportskog saveza općine/grada ili općinske službe zadužene za oblast sporta o redovitim aktivnostima i pripadnosti legitimnom savezu na najvišoj postojećoj razini.

Dostavljanje navedenih dokumenata obavezno je za svakog podnositelja prijave bez obzira je li prethodnih godina dostavljao traženu dokumentaciju.

VI.

-Prijave za dodjelu financijske pomoći pojedincima sportašima iz članka IV., točka d) ovog poziva podnose se isključivo na prijavnom obrascu br. 4 za dodjelu financijske pomoći sportašima pojedincima (može se preuzeti na web stranici Kantona: www.zdk.ba/javni-pozivi).

-Prijave sportaša u bilo kojoj drugoj formi osim u formi navedenog obrasca kao i prijave koje nisu ovjerene od strane izbornika ili trenera odgovarajuće reprezentativne kategorije BiH neće se uzimati u razmatranje.

Ukoliko se podnosi prijava za sportaša koji je bio uvršten u Program utroška sredstva za sport za 2018. godinu uz prijavni obrazac treba dostaviti i popunjen obrazac izvješća o namjenskom utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna Kantona za 2018. godinu (obrazac br. 3 koji se se može preuzeti na web stranici Kantona : www.zdk.ba/javni-pozivi)

VII.

Prijave klubova, drugih organizacija i pojedinaca koji su bili uvršteni u Program utroška sredstava za sport za 2018. godinu a koje ne budu sadržavale popunjen obrazac izvješća o namjenskom utrošku primljenih sredstava iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava za 2019. godinu.

Sportski klubovi, organizacije i pojedinci koji do predaje prijave na Javni poziv nisu dobili planirana sredstva iz Proračuna Kantona za 2018. godinu također trebaju dostaviti pupunjen obrazac izvješća o namjenskom utrošku sredstva s time da će u odgovarjuće rubrike napisati da nisu dobili planirana sredstva.

Korisnici sredstva dužni su u svojim arhivama posjedovati i čuvati financijske dokumente kojima se dokazuje utrošak sredstava te su obavezni, na zahtjev Ministarstva i drugih nadležnih organa, dostaviti iste na uvid.

VIII.

Za sufinanciranje posebnih sportskih priredbi i manifestacija koje ne spadaju u sezonska natjecanja (kvalifikacijski turniri, tradicionalni turniri, memorijalni turniri, sportski mitinzi, kup natjecanja, sportsko-rekreativne akcije itd) klubovi i druge sportske organizacije, neposredno prije početka održavanja priredbe odnosno manifestacije, mogu podnositi posebne molbe za odobravanje sredstva sa pozicije u Proračunu „Transfer za sport“ iz dijela sredstva koji će se u Programu utroška voditi kao interventna odnosno rezervna sredstva. O odobravanju sredstava po ovom osnovu Vlada kantona će na prijedlog Ministarstva donositi posebne zaključke.

IX.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 27.12. 2018. godine. Prijave za Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „za Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu” na adresu:

Zeničko-dobojski kanton

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Kučukovići 2, 72000 Zenica

 

Važna napomena:

*Obrasce ispunjavati isključivo hemijskom olovkom u boji (osim crne).

*Pečati na obrascima i osataloj dokumentaciji gdje je potrebno moraju biti originalni.

*Nepotpune, neovjerene i zakašnjele prijave neće se uzeti u razmatranje.