• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.08.2012

33. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09), i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 8.08. 2012. godine

S A Z I V A M
33.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 23.08. 2012. godine u 9,00 sati
u sali Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


- Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice
- Vijećnička pitanja i inicijative

D N E V N I R E D


1. Izvještaj o izvršenju Budžeta-Proračuna za period 01.01. – 30.06.2012.godine
2. Prijedlog Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i
vatrogastva
3. Prijedlog Odluke o dodijeli javnih priznanja za 2012. godinu
4. Nacrt Strategije razvoja Općine Maglaj 2012. – 2018. godina
5. Zahtjev za davanje koncesija-izjašnjenje Općinskog vijeća
- Za dodjelu koncesije na istraživanje i eventualnu eksploataciju uglja na lokalitetu Brezove Dane kod Maglaj
- Za korištenje nerazvrstanih i lokalnih cesta za istražne radove na prostoru Brezove Dane
- Zahtjev za suglasnost za dodjelu koncesija na istraživanje i eventualnu eksploataciju mineralnog resursa dijabaza na lokalitetu Donji Rakovac
6. Akti iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove
- Prijedlog ( 3 ) Rješenja o dodjeli zemljišta za izgradnju garaža
- Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava svojine u korist Smajlagić (Bajram) Ismete iz Maglaja, kao graditelja garaže na građevinskom zemljištu
- Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava svojine u korist Velijagić (Selim) Kabil iz Maglaja, kao graditelja garaže na građevinskom zemljištu
- Prijedlog Odluke o ponudi za kupovinu zemljišta od strane Gračić (Mustafa) Adema iz Bijele Ploče
- Prijedlog Odluke o ponudi za kupovinu zemljišta od strane Ibraković (Mehmedalije) Aida i Gračić (Mehmedalije) Rašida iz Maglaja
7. Odluka o kriterijima za imenovanje upravnih odbora zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Općina Maglaj
8. Izvještaj Komisije za utvrđivanje obuhvata moguće lokacije za izgradnju solarne elektrane
9. Informacija o kontroli vode za piće iz javnih česmi na području općine Maglaj
10. Izvještaj o postupku i mogućnosti izgradnje optičkih spojnih puteva ( RTV, Internet, Kablovska itd. )

PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Mirsad Nalić, dipl.ing.el.