• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.11.2018

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci

 

Na osnovu člana  23. Zakona o namještenicima  u organima državne službe u Federaciji Bosne  i Hercegovine (“Služben novine Federacije BiH”, broj: 49/05), a  u vezi sa  Odlukom o potrebi raspisivanja javnog oglasa broj:01-34-3-2484/18 od 02.10.2018.godine, Općinski  načelnik Maglaj objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci

 

1.Referent za pomoćne,materijalno tehničke i uslužne poslove- 1 izvršilac u Službi civilne zaštite Općine Maglaj,

 

Opis poslova:

 • *priprema, obavljanje i evidencija  materijalno tehničkih poslova,dostava, preuzimanje, te vođenje evidencije zaduženja nabavke i potrošnje  potrošnog materijala i robe,obavlja poslove opskrbe administracije i Kabineta načelnika uključujući i uslužne aktivnosti,vrši  posluživanje  svih vrsta napitaka, održava higijenu inventara, sale i kabineta Općinskog načelnika,vodi evidenciju zaduženja kuhinje,od dobavljača vrši prijevoz sredstava za higijenu, roba za potrebe kuhinje (napitaka i dr.) i o tome vodi  mjesečnu evidenciju,obavlja i druge poslove  po nalogu  rukovodioca i Općinskog načelnika.

 

Opći uslovi:

Opći uslovi  propisani članom 24. Zakona o namještenicima  u organima državne službe u Federaciji BiH (da je državljanin BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena  sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske  spreme  potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje  dvije godine od dana objavljivanja  javnog oglasa nije otpušten iz organ državne službe kao rezultat disciplinske kazne  na bilo kojem  nivou vlasti  u Federaciji BiH, odnosno BiH i da nije  obuhvaćen članom IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine).

 

Posebni uslovi:

 • *srednja stručna sprema, najmanje III stepen ili IV stepen KV, opći ili tehnički smjer
 • *položen vozački ispit B kategorije,
 • *radni staž: 6 mjeseci.

Uz prijavu na  javni oglas  potrebno je dostaviti  slijedeće dokumente ( original ili ovjerene fotokopije):

 • *Diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi;
 • *Uvjerenje nadležnog suda  da se protiv kandidata  ne vodi krivični postupak ( ne starije od tri mjeseca);
 • *Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • *Kopiju CIPS –ove lične karte;
 • *Ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine  od dana objavljivanja  javnog oglasa  nije otpušten  iz organa državne  službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH;
 • *Ovjerena izjava kandidata da nije  obuhvaćen odredbom člana  1. Ustava BiH;
 • *Potvrda o radnom stažu;
 • *Dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije;
 • *Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti  bit će  dužan  dostaviti  izabrani  kandidat prije stupanja na rad.

 

Svaki kandidat je dužan u prijavi  dostaviti  svojeručno potpisanu  Izjavu da daje  izričitu saglasnost Općini Maglaj, za obradu njegovih ličnih  i posebnih  podataka sadržanim  u dostavljenoj dokumentaciji  uz prijavu na javni oglas, u svrhu i na način  obrade ličnih podataka  na osnovu zakona  ili drugog propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Radni odnos se zasniva uz obavezan probni rad  u trajanju od tri mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren  15 (petnaest) dana  računajući od posljednje objave u jednom od  tri dnevna lista  koji se distribuiraju na cijelom  prostoru Federacije BiH.  

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte, preporučeno ili  predavanjem na pisarnici Općine Maglaj,  na adresu:

 

Općina Maglaj, Općinski načelnik,  Viteška  broj 4. Maglaj, sa naznakom  “Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na određen o vrijeme  u Općini Maglaj-NE OTVARATI”

 

Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzeti u razmatranje.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti OVDJE.