• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.11.2018

K O N K U R S za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2018./2019.godinu

 

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14. i 1/18.) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica

za studijsku 2018./2019.godinu

 

 

I     Sredstva namijenjena stipendiranju

Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2018./2019.godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2019.-oj godini.

Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:

1)    za prvu godinu studija …………........…. 800 KM;

2)    za drugu i ostale godine studija ………  1200 KM.

Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :

1)      za prvu godinu studija …………........…. 100 KM;

2)      za drugu i ostale godine studija ……….   150 KM.

 

II   Pravo učešća na konkursu imaju:

 1. a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
 2. b) ratni vojni invalidi;
 3. c) demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu;
 4. d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;
 5. e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
 6. f) djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
 7. g) djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
 8. h) djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

 

III    Pravo učešća  na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :

 1. a) djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo na porodičnu invalidninu – do navršene 35. godine života;
 2. b) djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu - do navršene 30.godine života; 
 3. c) djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti - do navršene 30.godine života.

 

IV   Pravo učešća na konkursu lica iz tačke II i III imaju pod uvjetom:

 1. a) da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
 2. b) da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;
 3. c) da prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona;
 4. d) oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;
 5. e) čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 589,60 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
 6. f) da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

Odredba tačke f) ne odnosi se na kandidate - dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu.

 

V    Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

 1. a) koji su studenti-apsolventi;
 2. b) koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
 3. c) koji su na vanrednom studiju;
 4. d) koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca.

 

VI   Kriteriji za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po slijedećim kriterijima:

 1. a) ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
 2. b) socijalno-ekonomska situacija;
 3. c) ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su  odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

 

VII    Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze :

 1. a) ovjerenu fotokopiju lične karte;
 2. b) dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
 3. c) uvjerenje o prebivalištu;
 4. d) potvrdu o redovnom studiju;
 5. e) dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija      svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
 6. f) ovjerenu kućnu listu;
 7. g) uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice);
 8. h) ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;
 9. i) ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
 10. j) izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

 

VIII    Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.