• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.10.2018

21. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 22.10.2018. godine, sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 31.10.2018. godine sa početkom u 9,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikaciju Zapisnika sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj.

 

DNEVNI RED

 

1.  Informacija o izvršenju Budžeta Općine Maglaj za period 01.01.-30.09.2018.godine; Download

2. Informacija o poticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Maglaj;  Download

3. Odluka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za utrošak sredstava ostvarenih po osnovu kontinuirane naknade od koncesije i korištenja državnih šuma za 2018. godinu; Download

4. Prijedlog Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora JU „Dječiji vrtić“ Maglaj;  Download

5. Ostavka Bajraktarević Tatjane na mjesto predsjednice Upravnog odbora JU „Dječiji vrtić“;  Download
     - Odluka o razrješenju Bajraktarević Tatjane zbog podnošenja ostavke na mjesto predsjednice Upravnog odbora JU „Dječiji vrtić“;  Download

6. Prijedlog Etički kodeks JP „Veterinarska stanica“ Maglaj;  Download

7. Prijedlog za odgodu organizovanja Odbora za reviziju JP „Veterinarska stanica“ Maglaj;  Download

8. Usvajanje Platforme za mir i Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018-2020 Općinsko vijeće; Download

9. Odluka o dodjeli studentskih stipendija redovnim studentima drugog ciklusa studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu;  Download

10. Opšti kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima drugog ciklusa studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu; Download

 

Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice.

- Vijećnička pitanja i inicijative.