• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.10.2018

Naredba o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Maglaj – jesenja faza 2018. godine

 

 

Na osnovu člana 10. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona – proljetna faza 2018. godine broj: 11-37-6951-1-1/18 od 12.09.2018. godine i člana 41. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07, 3/08 i 6/08) d o n o s i m

 

N A R E D B U

o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije

na području općine Maglaj – jesenja faza 2018. godine

 

I

NAREĐUJE SE provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije –jesenja faza 2018. godine na području općine Maglaj u periodu od 31.10. – 02.11.2018. godine u skladu sa Programom provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini.

 

II

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći objekti i površine:

 

1.Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradsko naselje),

2.Obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama,

3.Centralne deponije,

4.Nezvanična (neorganizovana) odlagališta otpada (smetljišta),

5.Vaspitno – obrazovni objekti (škole, obdaništa, fakulteti) i kulturni obkekti sa pripadajućim vanjskim površinama,

6.Kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica,

7.Objekti kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim javnim površinama,

8.Objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama,

9.Kantonalne institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama,

10.Općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama,

11.Idividualni stambeni objekti u privatnom vlasništvu u užim zonamagradskih naselja,

12.Vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima,

13.Objekti za javno vodosnabdjevanje i kanalizaciona mreža sa šahtovima i izlivnim kolektorima,

14.Objekti i površine svih fizičkih i pravnih lica koji obavljaju poslovnu djelatnost,

15.Objekti i sredstva javnog saobraćaja,

16.Objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe sa pripadajućim vanjskim površinama

17.Objekti za pružanje usluga javne higijene,

18.Zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani).

 

Troškove deratizacije za objekte i površine iz svoje nadležnosti (tačka II stav 2. tačke 1., 4., 8., 10. i 11.) snosi  Općina Maglaj iz svog budžeta.

Kanton je obavezan za objekte i površine iz svoje nadležnosti (tačka II stav 2. tačke 2., 5., 6., 7., 9. i 12.).

Pravna i fizička lica, vlasnici ili korisnici prostora i površina koje podliježu obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji (tačka II stav 2. Tačke 3., 13., 14., 15., 16., 17. I 18.) obavezni su iskljičivo u utvrđenom periodu, organizovati i provesti sistematsku deratizaciju.

 

III

Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju za objekte i površine iz svoje nadležnosti organizovat će Općina a sprovesti Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

 

IV

Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su obezbijediti nesmetan rad izvođačima. 

 

V

Kontrolu izvođenja akcije preventivne sistematske  deratizacije  provodit će općinski komunalno-sanitarno-vodoprivredni inspektor.

Provođenje akcije sistematske deratizacije nadzirat će kantonalni sanitarni inspektor Zeničko-dobojskog kantona.

 

VI

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Općine Maglaj” i putem sredstava informisanja.