• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.09.2018

OBAVIJEST-UPOZORENJE

 

Sanitarno-komunalno-vodoprivredni inspektor Općine Maglaj u postupku nadzora nad održavanjem komunalnog reda i higijene u gradu, a na osnovu člana 107. stav 1. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu („Sl. novine Općine Maglaj“, broj: 3/18), člana 92. Zakona o upravnom  postupku  («Sl. novine Federacije BiH», broj: 2/98 i 48/99)  po  službenoj  dužnosti    izdaje slijedeću

 

OBAVIJEST - UPOZORENJE

 

Obzirom da je počela izborna kampanja za opće izbore u BiH, u cilju preventivnog djelovanja, ovim putem, u provođenju iste na području grada Maglaja, upozoravaju se sve političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata na odredbe člana 93. stav 1. tačka 7. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 3/18), kojim se u cilju zaštite javnih zelenih površina i njihovog održavanja u gradu, odnosno gradskom području, zabranjuje ljepljenje i pričvrščivanje plakata po stablima, a u vezi sa  odredbom člana  7.2. stav 3. Izbornog zakona BiH (Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01) kojim je propisano da nadležni organi neće dozvoliti političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata da postavljaju oglase, plakate postere, odnosno da pišu svoja imena ili slogane koji su u vezi sa izbornom kampanjom, unutar ili na zgradama u kojima su smješteni organi državne vlasti, na javnim putevima ili iznad njih, kao ni na saobraćajnim znacima. 

 

Uklanjanje bespravno postavljenih plakata, oglasa, postera i drugog materijala u vezi sa izbornom kampanjom vršit će se svakodnevno putem KJD d.o.o. Maglaj, a za sve koji budu postupali protivno ovoj zabrani nadležni inspektor će poduzeti dalje mjere u skladu sa zakonom i ovlaštenjima.