• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.09.2018

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA MAGLAJ: Obavještenje

 

Općinska izborna komisija Maglaj, obavještava vas da je u skladu sa članom 8. st. 2. Upustva o uslovima i procedurama za akreditiranje izbornih posmatrača u Bosni i Hercegovini, krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacija za posmatrače 15 dana prije održavanja izbora to jest do 22.09.2018.godine.

Broj posmatrača koje politički subjekti mogu imati je neograničen. Zahtjev za akreditiranje koji politički subjekt podnese izbornoj komisiji u osnovnoj izbornoj jedinici unutar izborne jedinice za koju se kandidira smatrati će se važećim ako su ga potpisala lica koja su u prijavi za ovjeru za učešće na izborima navedena kao lica ovlaštena za zastupanje i čiji je potpis deponiran kod Centralne izborne komisije BiH ili izborne komisije.

Zahtjev za akreditiranje posmatrača za posmatranje rada izborne komisije, Centra za birački spisak i rada na biračkim mjestima i drugim izbornim mjestima, predstavnici političkih subjekata posnose izbornoj komisiji u osnovnoj izbornoj jedinici unutar izborne jedinice za koju se kandidiraju.

Predmetni zahtjev za izdavanje akreditacije, nadležnoj izbornoj komisiji potrebno je dostaviti u tri primjerka, a obrazac pravila ponašanja i izjavu o poštivanju tajnosti, u dva primjerka za svakog akreditiranog posmatrača.

Zahtjev se predaje kod sekretara OIK Maglaj, svakim radnim danom u periodu od 11:00 do 13:00, kancelarija broj 66.

Zahtjev za akreditiranje predstavnika političkih subjekata i obrazac pravila ponašanja i izjava o poštivanju tajnosti glasanja možete preuzeti na stranici CIK-a BiH.

Izborna komisija će o zahtjevima odlučiti najkasnije u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva, a shodno čl. 8. st. 3. gore navedenog uputstva.

Ujedno vas obavještavamo da posmatrači koje predložite mogu biti samo lica koja su državljani BiH i koja su punoljetna.

 

Akreditirani posmatrač ne može biti lice:

a) koje je kandidat na predstojećim izborima

b) čija je kandidatura na predstojećim izborima odbijena ili je njegovo ime naknadno skinuto sa liste kandidata

c) kojem je CIK BiH izrekla sankciju zabrane rada u biračkom odboru u Centru za birački spisak ili u Izbornoj komisiji

d) koje je predložio politički subjekt koji nije ovjeren za učešće na izborima

e) koje je član biračkog odbora

f) koje je u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti u izbornoj jedinici za nivo za koju se bira

 

Izborna komisija će odbiti zahtjev za izdavanje akreditacije i u slučajevima:

a) ako je poništena ovjera političkog subjekta

b) ako predloženi posmatrač ne ispunjava uslove iz čl. 3. Uputstva o uslovima i procedurama za imenovanje posmatrača

c) ako je pojedino lice već predloženo, odnosno ako ga je akreditirao drugi politički subjekt ili udruženje.

 

 

PREDSJEDNIK OIK MAGLAJ

Armin Bašić, mag.iur.