• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.09.2018

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za obavljanje taksiprijevoza na taksistajalištima za 2019. godinu

 

Općina Maglaj na osnovu člana 10. stav 2. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/10 i 5/16) i  člana 12. stav 4. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj (“Sl. novine općine Maglaj”, broj: 2/17 od 03.03.2017. godine),

 

JAVNO POZIVA

PRAVNA I FIZIČKA LICA REGISTROVANA ZA OBAVLJANJE TAKSIPRIJEVOZA

SA PODRUČJA OPĆINE MAGLAJ

 

Pozivaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje taksiprijevoza sa područja općine Maglaj da podnesu zahtjev za raspored taksivozila na taksistajalištima za 2019. godinu.

 

1. Zahtjev za raspored taksivozila se podnosi za sljedeća taksistajališta:

              - taksistajalište  “Kod gradskog mosta”  -    I    kategorija na 4 stajališna mjesta,

              - taksistajalište  “Tržni centar” Maglaj    -   II   kategorija na 4 stajališna mjesta, i

              - taksistajalište  “Autobuska stanica”      -   III  kategorija na 7 stajališnih mjesta.

            Na svako stajališno mjesto rasporedit će se maksimalno 2 (dva) vozila.

 

2.Taksiprijevoznici su uz zahtjev za raspored taksivozila na taksistajalištima dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

                    a) pravna lica:

-aktuelni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju djelatnosti,

-prijava penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksivozača za uposlene vozače,

-uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

-uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

- dokaz o uplati općinske administrativne takse u iznosu od 5,00 KM

b) fizička lica:

- zahtjev za raspored taksivozila na taksistajalištima za 2019. godinu,

- važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksiprijevoza,

- potvrdu o prebivalištu na području općine Maglaj,

-uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

-uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza, i

- dokaz o uplati općinske administrativne takse u iznosu od 5,00 KM

 

Izuzetno, pored navedene dokumentacije, fizičko lice koje podnosi zahtjev za dva taksivozila na taksistajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti prijavu penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksivozača.

 

3.Raspored taksivozila na taksistajalištima se dodjeljuje za 2019. godinu.

 

4. Godišnja naknada za upotrebu i korištenje taksistajališta je:

-60,00 KM za upotrebu i korištenje taksistajališta  I  kategorije,

-60,00 KM za upotrebu i korištenje taksistajališta II  kategorije, i

-60,00 KM za upotrebu i korištenje taksistajališta III kategorije.

 

Uplata se vrši na račun općine Maglaj, broj: 199 0460003251634 otvoren kod Sparkasse Bank d.d. Agencija Maglaj, vrsta prihoda: 722449 – Ostale općinske naknade.

 

5.Rok za podnošenje zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalištima je 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Maglaj“.

 

6.Zahtjev za raspored taksivozila na taksistajalištima se preuzima u kancelariji br. 23. Općina Maglaj, dostavlja lično na Protokol Općine Maglaj ili putem pošte na adresu:

Općina Maglaj, Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva, Komisija za provođenje javnog poziva za raspored taksivozila na taksistajalištima za 2019. godinu, ul. Viteška br. 4., Maglaj, u zatvorenoj koverti sa naznakom „OTVARA KOMISIJA“.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva ili na telefon broj: 032/465-821 i 032/465-822.