• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.08.2018

U toku 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

U toku je 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj gdje je došlo do izmjene u Dnevnom redu, naime šesnaesta tačka Dnevnog reda Informacija o stanju bezbjednosti za prvih šest mjeseci 2018. godine prebačena je na drugu, a sedma tačka je preimenovana u Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji.

Vijećnici Općinskog vijeća do sada su primili k znanju Informaciju o sanaciji nastalih šteta na području općine Maglaj uslijed prirodne nepogode od 5/6.05.2018. godine i Informaciju o stanju bezbjednosti za prvih šest mjeseci 2018. godine.

Na sjednici su jednoglasno usvojene slijedeće tačke:

-Odluka o zamjeni nekretnina i prodaji nekretnina-zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj „Bingo“ d.o.o. Tuzla neposrednom pogodbom, radi oblikovanja građevinske parcele,

-Prijedlog Odluke o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj-sjeverni dio ( zahtjev „Alu Wood inžinjering“ i „Saraj-Milk“ Maglaj ),

-Prijedlog Odluke o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj- sjeverni dio ( zahtjev Begić Jasmin, Husukić Ibrišim ),

-Odluka o davanju saglasnosti za promjenu oblika parcele koja se izuzima na ime naknade za dodijeljeno zemljište Ćatić ( Salih ) Husejinu iz Bijele Ploče, općina Maglaj i

-Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2018. godine i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti KJD Maglaj d.o.o. Maglaj na a) Pravilnik o načinu izdavanja i uslovima korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim parkiralištima na području grada Maglaj, b) Prijedlog cijena usluga javnih parkirališta na području grada Maglaj usvojeni su sa 13 glasova ZA i 11 PROTIV.

Prema rasporedu slijedeća je 10. tačka Dnevnog reda Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za raspolaganje građevinskim materijalom od napuštenih, oštećenih i devastiranih kućica iz izbjegličkog naselja na Omerdinom polju.