• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.07.2018

KONKURS za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu

 

Obavještavamo studente sa područja općine Maglaj da je objavljen Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Općine Maglaj redovnim studentima dodiplomskog studija za akademsku 2017/2018. godinu.

 

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • *da imaju prebivalište na području općine Maglaj,
 • *da su redovni studenti studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini,
 • *da u akademskoj 2017/2018. godini ne koriste stipendiju ili studentski kredit od nekog drugog subjekta.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju studenti:

 • *koji obnavljaju godinu na istom ili drugom fakultetu,
 • *koji imaju status apsolventa,
 • *koji studiraju na privatnim visokoškolskim ustanovama.

 

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

 1. potvrdu o prebivalištu na području općine Maglaj ( ne stariju od 6 mjeseci ) ;
 2. uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta dodiplomskog studija ;
 3. za studente prve godine dodiplomskog studija ovjerene kopije svjedodžbi od I-IV razreda srednje škole ;
 4. za studente prve godine dodiplomskog studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi- ovjerena fotokopija diplome učenika generacije iz prethodne školske godine ;
 5. za studente drugih i viših godina dodiplomskog studija uvjerenje visokoškolske ustanove sa izvedenom prosječnom ocjenom u prethodnim godinama studija ( ne stariju od 3 mjeseca ) ;
 6. izjavu da nisu korisnici stipendije od drugog davaoca za akademsku 2017/2018. godinu.

 

U slučaju prijave na Konkurs studenata čije su ocjene na fakultetu iskazane od 1-5 primjenjivat će se tumačenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Sva dokumenta uz prijavu dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana računajući od dana prijave.

Prijave dostavljati u koverti na pisarnicu Općine Maglaj ili putem pošte na adresu:

 

OPĆINA MAGLAJ,

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti

sa naznakom KOMISIJI ZA DODJELU OPĆINSKIH STUDENTSKIH STIPENDIJA

„Prijava na Konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu"

 

Nepotpune i neblagovremen prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.