• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.06.2018

Obavještenje o izlaganju Nacrta izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj - sjeverni dio“ na javni uvid

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1- 1323/18 od 07.06.2018. godine o usvajanju Nacrta Izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj –sjeverni dio", provodi postupak Javnog uvida i Javne rasprave u periodu od 08.06 – 29.06. 2018. godine , i to javni uvid u trajanju od 15 dana , nakon čega se održava Javna rasprava dana 28. 06.2018 godine u 17,00 sati u Sali Općinskog vijeća Maglaj.
Izmjena Regulacionog plana obuhvata zemljište označeno sa k.č.broj:1454 površine 182 m2 posjednik Stambeno preduzeće Maglaj, k.č. broj: 1446/1 površine 11964 m2, k.č. broj:1460 površine 27m2, k.č. broj:1460 površine 27m2, k.č. broj: 1458/4 površine 142 m2 posjednik OpćinaMaglaj, k.č.broj: 1461 površine 178 m2 i k.č. broj: 1462 površine 294 m2 posjednik Herceg (Abaza)Edin, k.č.broj:1458/1 površine 1090 m2 posjednik Biljinac (Huse) Bekrija, k.č broj:1458/2 površine 344 m2 posjednik Mačković Nafija, k.č.broj: 1458/3 površine 340 m2 posjednik Emrić Lila i k.č. broj: 1459 površine 439 m2 posjednik Heralić (Raifa) Ibro. Izmjenom Regulacionog plana su u okviru označenog obuhvata u odnosu na postojeće stanje izgrađenosti i površinu slobodnog prostora izvršene korekcije namjene i razmještaja objekata, plana parcelacije, građevinskih i regulacionih linija.

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid:
- na Oglasnoj ploči Općine Maglaj ( ulaz u općinu Maglaj);
- prostorijama Općine Maglaj, Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove kancelarija broj 41;
- na web stranici Općine Maglaj.

Detaljnije informacije, na Nacrt dokumenta zainteresovana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana , u periodu javnog uvida i će se upisivati u Svesku koja će se nalaziti u prostoriji Službe za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, i dostavljati u pisanom obliku, na adresu Općina Maglaj, Služba za urbanizam geodestke i imovinsko pravne poslove, Viteška 4. Maglaj.

Pozivaju se svi zainteresovani građani općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt Izmjene Regulacionog plana “ Centar Maglaj –sjeverni dio“ i daju svoje mišljenje.
Posebno se pozivaju vlasnici nekretnina i korisnici prostora u obuhvatu izmjene plana da izvrše uvid u Nacrt plana i dostave primjedbe, sugestije i prijedloge.
Za sve dodatne informacije, svi zainteresovani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, kancelarija broj 41. tel.broj 609-671.

 

Tekst obavještenja

Izvod iz važećeg Regulacionog plana

Plan namjene i razmještaja objekata

Plan regulacionih i građevinskih linija