• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.06.2018

Obavještenje

 

Obavještavaju se građani općine Maglaj da naša Općina nastavlja rad na implementaciji osnovnih načela Strategije zaštite okoliša, na način da kroz provođenje strategije upravljanja otpadom provodi smjernice Zakona o upravljanju otpadom F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 33/03, 72/09) za ostvarivanje osnovnog cilja koji je između ostalog, planiran kroz realizaciju mjera predviđenih u sklopu postavljenih strateških ciljeva.

Prvi i osnovni cilj je svakako smanjenje rizika po okoliš i zdravlje ljudi i uspostava prioritetne infrastukture za integrirano upravljanje otpadom sa ciljem smanjenja količina otpada koje se odlažu na deponiju, a kao krajnji rezultat svega je bezdeponijsko upravljanje otpadom i recikliranje istog.

KJD d.o.o. Maglaj, kao pravno lice sa najvećim obavezama na provođenju naprijed navedenog cilja, od 28.05.2018 godine, na području gradske jezgre, na lokacijama za odlaganje kućnog otpada, je postavilo kontejnere za selektivno odlaganje istog. Svi kontejneri su sa urednim i vidljivim oznakama i natpisima za lakše identifikovanje vrste otpada i mjesta odlaganja istog.

Obzirom da život i rad u čistoj i zdravoj sredini je nešto što treba svima nama, to se kao takav može i postići SAMO uz angažovanje i učešće prvenstveno svih nas.

Apelujemo na sve građane općine Maglaj, pravna i fizička lica, sve proizvođače otpada, otpada koji prikuplja i odvozi KJD d.o.o. Maglaj, da postupaju u skladu sa uputama dobijenim od strane KJD i da započnu već od danas sa selektivnim prikupljanjem i odlaganjem otpada.