• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.05.2018

ISPRAVKA dijela N A R E D B E o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Maglaj – proljetna faza 2018. godine

 

U Naredbi o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Maglaj – proljetna faza 2018. godine broj: 01-49-1102/18 od 10.05.2018. godine ispravlja se greška.

 

U tački II stav 1. tačka 9. koja glasi: Zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani), na način da se ista briše. Ostali dio Naredbe ostaje kao u istoj.

 

Obzirom da je u tački II stav 1. navedeno da obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni objekti i površine kojima upravlja Općina Maglaj, a zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani), ne spadaju u navedenu kategoriju te slijedom navedenog Općina nije ni dužna snositi predmetne troškove, već vlasnici i suvlasnici zajedničkih dijelova zgrade.   

 

Ova ispravka ima pravno dejstvo od dana od kojeg pravno dejstvo ima navedena Naredba.