• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.04.2018

17. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 17. sjednice Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 17.04.2018. godine, sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 26.04. 2018. godine sa početkom u 9,30 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikaciju Zapisnika sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom Totaj Musli, radi oblikovanja građevinske parcele; Download


2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Mašić Ševale, radi oblikovanja građevinske parcele; Download

3. Nacrt Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području općine Maglaj; Download

4. Izvještaji o radu JU Centar za socijalni rad Maglaj za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu; Download

5. Izvještaji o radu JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu; Download

6. Izvještaji o radu JU „Narodna biblioteka“ Maglaj za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu; Download

7. Izvještaji o radu JU „Narodna apoteka“ Maglaj za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu; Download

8. Izvještaji o radu JU Dom zdravlja Maglaj za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu; Download

9. Izvještaj o radu JP „KJD“ d.o.o. Maglaj za 2017. godinu; Download

10. Izvještaj o radu NO „Veterinarska stanica“ Maglaj za 2017. godinu i Odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2018. godinu; Download

11. Godišnji Izvještaj o radu općinskog urbanističko-građevinskog i putnog inspektora za period 01.01. – 31.12.2017.godine i Plan rada za 2018. godinu; Download

12. Informacija o stepenu rizika od prirodnih i drugih nesreća sa analizom provedbe Programa razvoja zaštite i spašavanja na području općine Maglaj; Download

13. Informacija o stanju bezbjednosti, javnom redu i miru na području općine Maglaj za 2017. godinu. Download

 

Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice.

-  Vijećnička pitanja i inicijative.