• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.04.2018

JAVNI OGLAS za imenovanje tri člana Općinske izborne komisije Maglaj

 

I – Upražnjene pozicije:

 

Raspisuje se Javni oglas za imenovanje tri člana Općinske izborne komisije Maglaj.

 

Sastav Općinske izborne komisije Maglaj je multietičan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.

 

U sastavu Općinske izborne komisije Maglaj nastojat će se osigurati zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

 

II – Opis poslova:

 

Nadležnost Opštinske izborne komisije propisana je odredbama člana 2.13.Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i odgovarajućim podzakonskim propisima.

 

III- Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

 1. -Da je lice sa pravom glasa
 2. -Da je lice sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom u provedbi izbora, kako je propisano članom 2.2. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

 

IV- Posebni uslovi:

 

Pored općih uslova propisanih članom 2.2. Izbornog zakona BiH, član izborne komisije mora ispunjavati i posebne uslove:

 1. a) da ima prebivalište u općini Maglaj,
 2. b) da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i
 3. c) da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

 

Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumjeva se:

 1. a) članstvo u izbornoj komisiji i
 2. b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

 

Izuzetno od odredbe iz člana 2. stav ( 1 ) tačka a) Uputstva, član izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata, sa prebivalištem u općini za koju se imenuje izborna komisija, koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.

 

Izuzetno od odredbe iz člana 2. stav ( 1 ) tačka c) Uputstva, član izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ETCS, bez ozbornog iskustva propisanog stavom ( 2 ) ovog člana.

 

Izuzetno od odredbe iz člana 2. stav ( 1 ) tačka b) Uputstva, član izborne komisije može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme ukoliko se radi o općini koja ima manje od 1.000 birača upisanih u Centralni birački spisak ili ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2. 14 stav ( 1 ) Izbornog zakona BiH ili ukoliko nema kandidata koji ispunjavaju uslove iz člana 2. stav ( 1 ) tačka b) Uputstva.

 

V- Lica koja ne mogu biti imenovana u sastav Općinske izborne komisije Maglaj:

 

Za člana izborne komisije ne može biti imenovano lice:

 

-koje se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,

-koje je član najviše izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije,

-koje je nosilac izbornog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 1.12 stav 4. Izbornog zakona BiH,

-koja je izborni kandidat za bilo koji nivo vlasti,

-kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih propisa ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

Član Općinske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

 

VI- Mandat

 

Članovima Opštinske izborne komisije mandat traje sedam ( 7 ) godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije na opštinsku odluku Općinskog vijeća Maglaj o imenovanju članova Općinske izborne komisije Maglaj.

 

VII- Potrebna dokumentacija:

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

 

 1. -kraću biografiju,
 2. -ovjerenu diplomu o stečenoj stručnoj spremi kandidata,
 3. -dokaz o posjedovanju iskustva kandidata u provođenju izbora,
 4. -uvjerenje o prebivalištu izdato od nadležnog organa, ne starije od tri mjeseca,
 5. -svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke V Javnog oglasa ( član 2.3. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ),
 6. -Izjavu o nacionalnom izjašnjavanju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, svojeručno potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa,
 7. -svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz član 2.12 stav ( 7 ) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno da osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije Maglaj nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže.

 

NAPOMENA: Ovaj Javni oglas ostaje otvoren 8 dana o dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

Po zatvaranju Javnog oglasa Konkursna komisija će izvršiti klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom i na one koji ne ispunjavaju uslove, uz obrazloženje. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa Konkursna komisija će obaviti intervju, izvršiti bodovanje i sačiniti rang-listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu ( ukupnom broju bodova ), postignutom na intervjuu i listu dostaviti Općinskom vijeću Maglaj na odlučivanje, u skladu sa članom ( 5 ) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave na Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom „Javni oglas za imenovanje tri člana Općinske izborne komisije Maglaj- NE OTVARAJ“ na sljedeću adresu:

 

Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Maglaj

Ulica Viteška br. 2

74 250 Maglaj

 

VIII Mjesto objave Javnog oglasa

 

Javni oglas će biti objavljen u „Dnevnom avazu“, RTV Maglaj, Oglasnoj ploči Općine Maglaj i OVDJE