• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.02.2018

15. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 15. sjednice Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 20.02.2018. godine, sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 27.02.2018. godine sa početkom u 10,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikaciju Zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj

 

DNEVNI RED

 

1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Maglaj za 2017. godinu;  Download

2. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Općinske izborne komisije;  Download

3. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za popunu članova Općinske izborne komisije Maglaj; Download 

4. Prijedlog Odluke o postupku, rokovima i uslovima/uvjetima provođenja izbora kao i utvrđivanju rezultata izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica na području općine Maglaj;  Download

5. Prijedlog Odluka o usvajanju izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj-južni dio «Herceg « d.o.o. Maglaj;  Download

6. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjene Regulacionog plana «Centar Maglaj-sjeverni dio» Biljinac Bekrija;  Download

7. Program održavanja gradskog zelenila sa finansijskim pokazateljima za 2018. godinu;  Download

8. Nacrt Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2018. godinu; Download

9. Nacrt Programa utroška sredstava - Poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2018. godinu;  Download

10. Nacrt Odluke o obilježavanju značajnih događaja i datuma na općini Maglaj sa Kalendarom ; Download 

11. Zaključak o davanju saglasnosti na ranije donesenu Odluku Općinskog vijeća Maglaj broj: 02-05-1-2636/15 od 29.12.2015. godine za provođenje postupka dodjele koncesije po zahtjevu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZE-DO kantona - saglasnost za provođenje postupka dodjele koncesije za crpljenje i zahvaćanje vode sa izvorišta „Rakovac“; Download

12. Informacija o provedbi Odluke o organizaciji organa uprave Općine Maglaj i Strategija upravljanja ljudskim resursima na općini Maglaj;  Download

13. Informacija o rješavanju upravnih predmeta za 2016. godinu; Download

14. Informacija o kretanju zapošljavanja i nezaposlenosti na području općine Maglaj za 2017. godinu; Download

 

Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice.

 

- Vijećnička pitanja i inicijative.

 

PREDSJEDAVAJUĆA OV,
Svjetlana Zamboni