• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.09.2017

Poništenje dijela javnog oglasa za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjene pozicije u reguliranim organima

Na osnovu odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. .novine Federacije BiH“ , broj: 12/03, 34/03  i 65/13),  člana 9 Odluke o  postupcima, standardima  i kriterijima  imenovanja   na  pozicije u  reguliranim organima  Općine Maglaj („Sl.novine Općine Maglaj“, broj:2/17),  Općinsko  vijeće Maglaj

 

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

 

za imenovanje/nominovanje kandidata   na upražnjene pozicije  u reguliranim organima Općine Maglaj broj: 02-05-1-451-1/17 od  13.04.2017. godine, objavljenog na  Oglasnoj ploči Općine Magla dana 14.04.2017. godine,  na web stranici Općine Maglaj  dana 14.04.2017. godine i 24.04.2017. godine  ,  u dnevnom listu „Oslobođeje“  dana  17.04.2017. godine  i u  "Službnim novinama  Federacije BIH" , broj: 29/17od 19.04.2017. godine,  koji se odnosi na upražnjene pozicije: jedan član Upravnog odbora JU "Dom zdravlja" Maglaj - predstavnik Kantonalnog   ministarstva zdravstva i jedan član  Upravnog odbora JU „Narodna apoteka“ Maglaj -  predstavnik Kantonalnog ministarstva zdravstva, i ujedno  

 

Na osnovu člana 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. .novine Federacije BiH“ , broj: 12/03, 34/03  i 65/13), a u vezi sa članom  64. stav 5; 8; 9; 15. i 16. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  (Službene   novine  Federacije BIH  broj: 46/10 i 75713), člana 9. Odluke o  postupcima, standardima  i kriterijima  imenovanja   na  pozicije u  reguliranim organima  Općine Maglaj („Sl.novine Općine Maglaj“, broj:2/17), člana 18. Statuta Općine Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj; 8/07, 3/08 i 6/08), Općinsko vijeće Maglaj  raspisuje   

 

PONOVNI  JAVNI   OGLAS

za imenovanje na  upražnjenje pozicije u reguliranim  organima  Općine  Maglaj -    

člana Upravnog  odboru  JU "Dom zdravlja " Maglaj i

člana Upravnog odbora JU „Narodna apoteka“ Maglaj

 

I  Naziv pozicije

 

 1. Jedan član Upravnog odbora JU "Dom zdravlja" Maglaj - predstavnik Kantonalnog

    ministarstva zdravstva.

 1. Jedan član Upravnog odbora JU „Narodna apoteka“ Maglaj - predstavnik Kantonalnog

     ministarstva zdravstva.

 

II Opis pozicije

Upravni odbor zdravstvenih ustanova donosi statut zdravstvene ustanove, imenuje  i razrješava direktora odnosno v.d. direktora zdravstvene ustanove,  utvrđuje planove rada i razvoja zdravstvene ustanove, utvrđuje  godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi opće akata o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova i druge opće akate u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove, odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ zdravstvene ustanove,  usmjerava, kontroliše  i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem, odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog statutom zdravstvene ustanove, odgovara osnivaču za rezultate rada zdravstvene ustanove,  odlučuje o prigovoru zaposlenika na rješenje kojim je drugi organ, određen statutom zdravstvene ustanove, odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju zdravstvene ustanove, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove.

 

Imenovanje na pozicije iz prethodne tačke  vrši se na period   do isteka mandata   ostalih  članova  navedenih Upravnih odbora   imenovanih po Javnom oglasu, uz mogućnost ponovnog imenovanja u  skladu sa zakonom.    .     

    

Kandidati za imenovanje na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Općine Maglaj  treba da ispunjavaju opće i posebne uvjete.

 

III Opći uvjeti

 

Svi  kandidati  za  imenovanje  dužni  su  da ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 

Opći  uvjeti  za  imenovanja/nominiranja  na  upražnjenu  poziciju  u  reguliranim  tijelima  Općine Maglaj su: 

 1. a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. b) da je stariji od 18 godina,
 3. c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. d) da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. e) da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
 6. f) da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u  organima  vlasti  u  Federaciji  Bosne  i  Hercegovine  (“Službene  novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 70/08), 
 7. g) da nema privatni i/ili finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,
 8. h) da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciji u koju se kandiduje,  pet  godina  od  dana  pravosnažnosti  presude,  isključujući  vrijeme  zatvorske kazne, 
 9. i) da mu  nije  izrečena  zaštitna  mjera  zabrane  obavljanja  aktivnosti,  tri  godine  od  dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri,

 

IV Posebni uvjeti 

 

Kandidati za imenovanje na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Općine Maglaj  treba da ispunjavaju posebne uvjete. i to:

-posebne uslove /uvjete propisane odgovarajućim zakonom koji reguliše oblast za koju je osnovan i registrovan regulirani organ, odnosno uvjete za određenu poziciju u reguliranom tijelu i (ili):

 1. a) VSS, VII stepen stručne spreme, dokaz o završenom visokom obrazovanju, odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. Izuzetno, posebni uslov može biti VŠS odnosno SSS stručne spreme, kada je očigledno neophodno osigurati  sastav reguliranih tijela predstavnika građana, roditelja, zaposlenika, korisnika i sl.
 2. b) najmanje tri (3) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno

     pet (5)  godina nakon sticanja VŠS ili SSS,

 1. c) da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog društva ili institucije,
 2. d) da nije vlasnik ili član uprave nekog privrednog društva ili institucije,
 3. f) komunikacijske i organizatorske sposobnosti,
 4. g) sposobnost tumačenja  propisa  iz  oblasti za koju je regulirani organ osnovan, 
 5. h) sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,
 6. i) poželjno poznavanje stranih jezika.

Prilikom procjene posebnih uslova/uvjeta, kriteriji navedeni pod tačkama od f) do h) izrazit će se u bodovima od 1-5. 

 

V Spisak potrebnih  dokumenata, rok i mjesto za podnošenje prijava 

 

Uz  prijavu kandidata, koja treba da sadrži  kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju :

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o školskoj spremi (ovjerenu kopiju diplome)

- dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje o radnom iskustvu)

- uvjerenje o državljanstvu,

- potpisanu i ovjerenu  izjavu kandidata  na okolnosti  iz tačke III  Opći uvjeti  alineja  c), d), e), f), g),  h)  i i)  i  tačke IV  Posebni uvjeti  alineja c) i d), 

 

Za dokazivanje određenih općih i posebnih uslova, kandidati mogu preuzeti obrazac Izjave  u   Šalter sali Općine  Maglaj. 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije na starije od 6 mjeseci.

U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju  se kandidiraju

Dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo od nadležnog Ministarstva unutrašnjih poslova službeno će se tražiti za kandidate koji budu predloženi za konačna imenovanja.

 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka od podnošenja prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Poslednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom biće pozvani na intervju od strane Komisije. Prije  intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima   i  popuniti  obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 49/06).

Oglas će biti objavljen u „Službenim novinama F BiH“, dnevnom listu „ Oslobođenje“,  web stranici Općine Maglaj , Oglasnoj ploči Općine  Maglaj i RTV Maglaj.

Oglas za podnošenje prijave je otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.

Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti ( kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno

na slijedeću adresu

Općina Maglaj, Viteška ulica br. 4,  Maglaj

sa naznakom „ Prijava na Ponovni Javni oglas za imenovanje na  upražnjenje pozicije  reguliranim  organima  Općine  Maglaj -  člana Upravnog  odboru  JU "Dom zdravlja " Maglaj  i člana Upravnog odbora JU „Narodna apoteka“ Maglaj,   

na poziciju  člana  UO  JU ___________________  predstavnika Kantonalnog ministarstva  zdravstva -  ne otvarati“ ,

Na poleđini koverte  potrebno je napisati  ime i prezime i  adresu podnosioca prijave. 

Neblagovremene prijave neće se uzeti  u  razmatranje.

 

Broj:02-05-1-1956/17                             PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG  VIJEĆA          

Maglaj, 22.08.2017. godine                                       Svjetlana Zamboni 

 

Kompletan dokument možete preuzeti, ako kliknete ovdje