• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.09.2011

PVJ Maglaj - informacija o požarnim intervencijama

Profesionalna vatrogasna jedinica je opravdala svoje postojanje, a to najbolje pokazuju požarne intervencije koje se uslijed velikih temperatura, kako na području općine Maglaj, tako i cijele BiH i šire. Požari i danas ne prestaju, a štete koje su nastale su neprocjenjive.
Općina Maglaj je u periodu od 19.8.2011. godine do 13.9.2011.godine imala ukupno 33 intervencije, a hronološki gledano požari su se odvijali u dane:
- 19.8.2011. godine došlo do otvorenog požara na deponiji komunalnog otpada na reonu MZ Liješnica. Prilikom izlaska na lice mjesta PVJ Općine Maglaj konstatovali smo da je gorila kompletna deponija otpada gdje je prijetilo da se požar proširi prema šumskom kompleksu „SIKOLA“. Jedinica je vršila natapanje deponije vodom uz pomoć industrijske profesionalne jedinice „Natron-Hayat“, prilikom gašenja požara čule su se detonacije municije i manjih neeksplodiranih sredstava. Zbog velikog intenziteta požara jedinici je izgorilo 5 vatrogasnih cijevi i otkazala je vatrogasna pumpa marke „HONDA“. Požar je i dalje aktivan, ali PVJ Općine Maglaj i dalje vrši obilazak i natapanje deponije jer se radi o dubinskom požaru. Većim dijelom deponija je sanirana anganžmanom općinskih organa i OŠCZ Maglaja, uz pokrenutu potrebnu mehanizaciju firme „HAJDIĆ“ koja je deponiju svela u okvire postojeće deponije i smanjila mogućnost daljeg širenja požara.
- 10.9.2011. godine PVJ Općine Maglaj je dobila dojavu za šumski požar u reonu G. Bočinja na tromeđi Zavidovići, Lukavac i Maglaj. U angažman kompletne jedinice šumski požar je gašen od 9:45 do 19:00 sati, kada se utvrdilo da se jedan kompleks šume nalazi pod minama i gdje su se čule detonacije.
- Isti dan desio se šumski požar u MZ D. Rakovac, (Reon Todorovići), gdje je prijetilo da izgori 100 hektara borove šume. Požar je nastavljen da se gasi slijedeći dan u jutarnjim satima, lokalizovan je u 9:30 sati 11.9.2011. godine.
- 11.9.2011. godine PVJ je dobila dojavu da se desio šumski požar u izletištu „BORIK“ u 21:30 sati i isti je lokalizovan u 22:30 sati.
- Istog dana 11.9.2011.godine PVJ je dobila dojavu u 15:55 sati iz N. Šehera gdje je gorilo nisko rastinje, koje je prijetilo okolnim kućama i privrednim kulturama, požar je lokalizovan u 16:30 sati.
- 12.9.2011. godine PVJ je dobila dojavu u 11:10 sati da gori nisko rastinje uz magistralni put M-17 u blizini firme „PRIMUS“, požar je lokalizovan u 12:05 sati. Nažalost za sve ove požare je konstatovano da je ljudski faktor uzročnik svih požara.
Ovaj hronološki prikaz intervencija i aktivnosti samo u posljednje vrijeme ukazuju na složenost problema požara na području cijele Općine Maglaj.Pored ovoga treba istaći angažman svih članova OŠCZ Maglaj i njihov danonoćni rad na terenu i u neradne dane. Općina je izdvojila preko 50. 000 KM samo na uređenju deponije „Nekolj“.
Trenutno se radi na razgraničenju deponija koje koristi Natron-Hayat i KJD a u cilju prostornog i katastarskog definisanja deponije. Također se izvode radovi na uređenju pristupnog puta samoj deponiji i novoizgrađenom platou deponije kako bi se ubuduće planski odlagao komunalni otpad. Ističemo i angažman kompanije „Natron-Hayat“ na izgradnji i sanaciji puta do deponija. Zbog dojave o pojavi zaraznih i drugih životinja i insekata na području Krbeša i ispod deponije provodi se vanredna deratizacija i dezinsekcija u koje su uključeni i lokalni stanovnici.

Ova informacija pokazuje na ogroman angažman svih raspoloživih općinskih snaga i sredstava koja se ulažu te intervencijama i aktivnostima koja se poduzimaju na stavljanju pod kontrolu požara na deponiji „Nekolj“, ali i drugih požara, te otklanjanju posljedica i prevenciji od budućih ovakvih nesreća. Napominjemo da sve aktivnosti provodimo vlastitim snagama i vlastitim sredstvima jer do sada nismo dobili nikakve pomoći od viših ili drugih organa vlasti.