• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.07.2017

Objavljen Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika-djeci branilaca za školsku 2017./2018. godinu

Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14 ) ( u daljem tekstu Uredba ) i tačke 8. Instrukcije za provođenje konkursne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama- djeci branilaca u školskoj 2017./2018. godini broj 13/03-2-2-28-9522/17. od 30.06.2017. godine, Općinski načelnik dana 05.07.2017. godine objavljuje Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika- djeci branilaca za školsku 2017./2018. godinu.

 

I   Predmet konkursa

 

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području grada/općine Maglaj u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Maglaj, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Maglaj, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branilaca za školsku 2017/2018 godinu.

 

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:

1) za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama.......................100,00 KM

2) za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama.........................150,00 KM

 

II   Pravo učešća na konkursu imaju:

 

-djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

-djeca umrlih ratnih vojnih invalida;

-djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata;

-djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;

-djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu.

 

III    Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

 

1) koji obnavljaju istu godinu školovanja;

2) čiji su članovi porodičnog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao pravno ili fizičko lice;

3) čija primanja po članu porodičnog domaćinstva prelaze iznos od 200,00 KM;

 

IV    Kriteriji za izbor kandidata:

 

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:

-ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini;

-socijalno-ekonomska situacija;

-učešće u Oružanim snagama;

 

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca.

 

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica i istaknuti su na oglasnoj ploči Općine i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

 

V    Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

 

-ovjerena kopija đačke knjižice,odnosno svjedočanstva iz predhodne godine;

-ovjerena kućna lista;

-uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;

-ovjerena kopija lične karte roditelja-staratelja;

-potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije koji se dokazuje rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ( ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i 48/99).

 

VI    Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

 

 

Za djecu pripadnika branilačke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj u vremenu od 05.07. do 25.07.2017. godine u Službi za branilačko-invalidsku zaštitu grada/ općine Maglaj.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.