• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.04.2017

JAVNI OGLAS za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije BiH“ , broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 9 Odluke o postupcima, standardima i kriterijima imenovanja na pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj („Sl.novine Općine Maglaj“, broj:2/17), tačke II rješenja Općinskog vijeća Maglaj broj: 02-05-1-451/17 od 02.03.2017. godine, te Odluke Općinskog vijeća Maglaj broj: 02-05-1-855/17 od 06.04.2017. godine, Komisija za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj, objavljuje

J A V N I O G L A S
za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine MaglajI Naziv pozicije


1. Nadzorni odbor Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj - 3 (tri) člana
Dva člana nadzornog odbora se nominuju ispred osnivača Općinskog vijeća Općine Maglaj, a treći član se nominuje uslovno ispred osnivača za slučaj da se na skupštini društva ne prijave kandidati iz reda ostalih vlasnika udjela ili se prijave kandidati iz reda ostalih vlasnika udjela koji ne ispunjavaju uslove.

2. Nadzorni odbor JP „Veterinarska stanica“ Maglaj - 3 (tri) člana

3. Upravni odbor JU „Dom zdravlja“ Maglaj
- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika osnivača,
- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika Kantonalnog ministarstva zdravstva,
- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika stručnih radnika ustanove.

4. Upravni odbor JU „Narodna apoteka“ Maglaj
- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika osnivača,
- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika Kantonalnog ministarstva zdravstva,
- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika stručnih radnika ustanove.

5. Upravni odbor JU „Narodna biblioteka“ Maglaj
- 2 člana upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika osnivača,
- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda stručnih radnika ustanove.

6. Upravni odbor JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj
- 2 člana upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika osnivača ,
- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda stručnih radnika ustanove.
7. Upravni odbor JU „Centar za socijalni rad“ Maglaj
- 2 člana upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavniika osnivača,
- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda stručnih radnika ustanove.

II Opis pozicije

1. Nadzorni odbor ima slijedeće nadležnosti: bira predsjednika nadzornog odbora, nadzire poslovanje društva, usvaja poslovne strategije društva i planove poslovanja, nadzire rad uprave, te odobrava odluke strateškog karaktera,usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije, podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju društva koji obavezno uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, bira upravu i sekretara društva, predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka, odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, predlaže skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke, imenuje predsjednike i članove pododbora zavisno o procijenjenim potrebama,obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke, saziva skupštinu društva, odlučuje o ostalim pitanjima u skladu sa zakonom i Statutom društva.
Članovi nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja skupština društva glasa o povjerenju članovima nadzornog odbora.
Isto lice može biti imenovano za člana nadzornog odbora više puta bez ograničenja.
Naknada za rad predsjednika i članova nadzornog odbora društva utvrđuje se u skladu sa općim aktima društva, a ista se isplaćuje iz sredstava društva.

2. Upravni odbor
Upravni odbor ustanove: donosi pravila ustanove, imenuje i razrješava direktora, utvrđuje planove rada i razvoja, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte u skladu sa zakonom i pravilima ustanove, odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koji je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučije drugi organ ustanove, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem, odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima ustanove, odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove, odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen pravilima ustanove odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.
Mandat članova upravnog odbora je 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.
Naknada za rad predsjednika i članova upravnog odbora ustanova iz tačke I pod 5; 6. i 7. ovog Oglasa, utvrđuje se u skladu sa općim aktima ustanove , a za predsjednika i članove upravnog odbora zdravstvenih ustanova iz tačke I pod 3. i 4. ovog Oglasa naknadu utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, a ista se isplaćuje iz sredstava ustanove.

Kandidati za imenovanje/ nominiranje na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Općine Maglaj treba da ispunjavaju opće i posebne uvjete.

III Opći uvjeti

Svi kandidati za imenovanje dužni su da ispunjavaju slijedeće opće uvjete:
Opći uvjeti za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Općine Maglaj su:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je stariji od 18 godina,

c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

d) da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

e) da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana
5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),

f) da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 70/08),

g) da nema privatni i/ili finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,

h) da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

i) da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

IV Posebni uvjeti

Kandidati za imenovanje/ nominiranje na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Općine Maglaj treba da ispunjavaju posebne uvjete i to:

1. Za članove nadzornog odbora:
- posebne uslove /uvjete propisane odgovarajućim zakonom koji reguliše oblast za koju je osnovan i registrovan regulirani organ, odnosno uvjete za određenu poziciju u reguliranom tijelu i (ili):

a) VSS, VII stepen stručne spreme, dokaz o završenom visokom obrazovanju, odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. Izuzetno, posebni uslov može biti VŠS ili SSS -stručne spreme, kada je očigledno neophodno osigurati sastav reguliranih tijela predstavnika građana, roditelja, zaposlenika, korisnika ili suvlasnika udjela,

b) najmanje tri (3) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno pet (5) godina nakon sticanja VŠS ili SSS,

c) da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog društva ili institucije,

d) da nije vlasnik ili član uprave nekog privrednog društva ili institucije,

e) da posjeduje stručno znanje iz oblasti rada i organizacije privrednih društava, kao i da posjeduje Certifikat o završenom usavršavanju izdat od strane nadležnog organa, a u skladu sa važećim odredbama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala Vlade Federacije BiH,

f) komunikacijske i organizatorske sposobnosti,

g) sposobnost tumačenja propisa iz oblasti za koju je regulirani organ osnovan,

h) sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,

i) poželjno poznavanje stranih jezika.

Prilikom procjene posebnih uslova/uvjeta, kriteriji navedeni pod tačkama od e) do h) izrazit će se u bodovima od 1-5.

2. Za članove upravnih odbora:
- posebne uslove /uvjete propisane odgovarajućim zakonom koji reguliše oblast za koju je osnovan i registrovan regulirani organ, odnosno uvjete za određenu poziciju u reguliranom tijelu i (ili):

a) VSS, VII stepen stručne spreme, dokaz o završenom visokom obrazovanju, odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. Izuzetno, posebni uslov može biti VŠS odnosno SSS stručne spreme, kada je očigledno neophodno osigurati sastav reguliranih tijela predstavnika građana, roditelja, zaposlenika, korisnika i sl.

b) najmanje tri (3) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno pet (5) godina nakon sticanja VŠS ili SSS,

c) da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog društva ili institucije,

d) da nije vlasnik ili član uprave nekog privrednog društva ili institucije,

f) komunikacijske i organizatorske sposobnosti,

g) sposobnost tumačenja propisa iz oblasti za koju je regulirani organ osnovan,

h) sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,

i) poželjno poznavanje stranih jezika.

Prilikom procjene posebnih uslova/uvjeta, kriteriji navedeni pod tačkama od f) do h) izrazit će se u bodovima od 1-5.

V Spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto za podnošenje prijava

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju :
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o školskoj spremi (ovjerenu kopiju diplome)
- dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje o radnom iskustvu)
- uvjerenje o državljanstvu,
- potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke III Opći uvjeti alineja c), d), e), f), g), h) i i) i tačke IV Posebni uvjeti alineja c) i d) podtačke 1. ili 2 a kandidati za člana nadzornog odbora pored naprijed navedene dokumentacije potrebo je da dostave i
- certifikat da je kandidat prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno ovjerenu izjavu da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku utvrđenom Uredbom Vlade Federacije.
Za dokazivanje određenih općih i posebnih uslova, kandidati mogu preuzeti obrazac Izjave u Šalter sali Općine Maglaj.
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.
U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju se kandidiraju.
Dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo od nadležnog Ministarstva unutrašnjih poslova službeno će se tražiti za kandidate koji budu predloženi za konačna imenovanja.
Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenja prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.
Poslednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom biće pozvani na intervju od strane Komisije. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.
Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 49/06).
Oglas će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici Općine Maglaj(www.maglaj.ba) , Oglasnoj ploči Općine Maglaj i RTV Maglaj.
Oglas za podnošenje prijava je otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.
Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.
Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno
na slijedeću adresu:
Općina Maglaj,
Komisija za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj
Viteška ulica br. 4, Maglaj
sa naznakom „ Prijava na Javni oglas za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj (navesti naziv reguliranog organa u koji se kandiduje) – ne otvarati".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni oglas možete preuzeti ovdje >> Download