• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.02.2012

29. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09), i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 23.02.2012. godine

S A Z I V A M
29.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan srijeda , 07. 03. 2012. godine u 9,00 sati
u sali Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


- Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice
- Vijećnička pitanja i inicijative


D N E V N I R E D1. a) Izvještaj o radu Jedinstvenog organa uprave Općinski načelnik za 2011.godinu
b) Program rada za 2012.godinu
2. Izvještaj o radu sanitarno-komunalno-vodoprivrednog inspektora za period 26.5.-
31.12.2011.godine
3. Izvještaj o radu za 2011.godinu :
- JU Centar za socijalni rad Maglaj
- JU Dom kulture «Edhem Mulabdić»
- JU Opća biblioteka
- JU Narodna apoteka
4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU «Narodna apoteka» Maglaj
5.
- Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj-sjeverni dio
- Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj-sjeverni dio
- Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj-sjeverni dio
- Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj-sjeverni dio
- Odluka o usvajanje djelimične izmjene Regulacionih planova «Bijela Ploča» Maglaj
6. Odluka o prestanku važenja Odluke o profesionalizaciji funkcije predsjedavajućeg OV
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke Općinskog vijeća broj: 02-05-1-382/09 od
12.2.2009.godine
8. Rješenje o imenovanje Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
9. Informacija o radu Komisije za izradu Strategije razvoja općine Maglaj
10. Informacija o stanju javnih česmi na području općine Maglaj - dopuna
11. Informacija o statusu zemljišta za koje je istekao rok zakupa
12. Informacija o provedenoj sistemskoj deratizaciji na području općine Maglaj


PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Mirsad Nalić, dipl.ing.el.