• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.12.2016

Podsjećanje: Poziv za projekte Ambasade SAD

Ovaj program će podržati napore nevladinih organizacija kako bi se omogućilo veće učešće građana u borbi protiv korupcije, spriječavanju odliva mozgova, poboljšanju stanja ljudskih prava (uključujući i rodnu ravnopravnost i prava osoba sa invaliditetom), izgradnju tolerantnog i multietničkog društva, podršku nezavisnim medijima, borbu protiv nasilnog ekstremizma i zaštitu životne okoline.

Projekti se trebaju baviti jednom od slijedećih tema:

•borba protiv korupcije i povećanje transparentnosti,
•ljudska prava, uključujući osobe sa invaliditetom i LGBT zajednicu, zapošljavanje mladih i aktivizam,
•životna okolina uključujući energetsku efinkasnost, klimatske promjene, zagađenje vazduha i upravljanje otpadom,
•mediji,
•euroatlantske integracije, i
•suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu.

Budžet jednog prijedloga projekta za Democracy Commission Small Grants Program ne smije biti veći od 25.000 dolara, a programske aktivnosti bi se trebale održati između aprila/travnja – maja/svibnja 2017. godine i oktobra/listopada – novembra/studenog 2018. godine.

Ambasada SAD će ocijenjivati prijedloge projekata na osnovu slijedećih kriterija:

•usklađenost sa smjernicama vodiča i uključivanje obaveznih dijelova,
•jasno definirani ciljevi i ciljna publika,
•dobro razvijen plan aktivnosti koji jasno podržava programske ciljeve,
•konkretan i logičan budžet,
•održivost projekta, i
•kapacitet aplikanta za implementaciju projekta.


Molimo vas da svoje popunjene aplikacije pošaljete na sljedeću email adresu:DemcomBiH@state.gov

Rok za podnošenje prijedloga projekata Democracy Commission Small Grants / te popratne dokumentacije je 16. decembar/prosinac 2016. godine do 17:00 sati.

Ko može aplicirati:
Svi bh. neprofitne organizacije, obrazovne institucije i nezavisni mediji koji se ustanovljeni i pravno registrirani u Bosni i Hercegovini su kvalificirani za apliciranje.

Prevod kompletnog vodiča: OVDJE