• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.09.2016

Obavještenje

Na osnovu člana 72. stav 3. tačka c. Zakona o javnim nabavkama BiH («SI. glasnik BiH» broj 39/14), Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 01-49-1453-3/16 od 29.08.2016. godine, zapisnika Komisije o odabiru najpovoljnijih ponuda od 29.03.2016. godine, i pisane Obavijesti ponudača DOO ”Geo put” Maglaj broj 349/2016 od 15.09.2016. godine , Općina Maglaj, ovlašteno lice ugovornog organa Načelnik općine Maglaj , donio je Odluku o izboru najpovoljnije ponude.

Najpovoljnija ponuda za izvođenje radova na sanaciji rekonstrukciji vodovoda Čobe u MZ Čobe Općina Maglaj LOT -1,je ponuda ponuđača DOO "DKM Gradnja" Maglaj u iznosu od 11.236,86 KM, sa PDV-om, kao drugorangirana ponuda u postupku javnih nabavki.


Detaljno u prilogu:

Download
Download

Najpovoljnija ponuda za izvođenje radova na sanaciji rekonstrukciji vodovoda Čobe u MZ Čobe Općina Maglaj LOT -2 ,je ponuda ponuđača DOO "DKM Gradnja" Maglaj u iznosu od 10.939,45 KM , sa PDV-om, kao drugorangirana ponuda u postupku javnih nabavki.

Detaljno u prilogu:

Download
Download