• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.07.2016

INTERNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom organu uprave općine Breza

Na osnovu člana 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 49/05), a u skladu sa članom 25. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Breza broj:01/2-05-886/13, od 06.05.2013. godine, Općinski načelnik Breza, objavljuje INTERNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom organu uprave općine Breza.

Referent – komunalno-ekološki kontrolor, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac;

OPIS POSLOVA:

Referent – komunalno-ekološki kontrolor

- upozorava fizička i pravna lica na ponašanja u skladu sa Odlukom o komunalnom redu i drugim odlukama i propisima vezanim za komunalnu djelatnost,
- obavještava komunalnog inspektora o slučajevima neizvršavanja odredaba Odluke o komunalnom redu te na osnovu utvrđenog stanja kršenja odredbe navedene Odluke priprema podatke komunalnom inspektoru za izdavanje prekršajnog naloga ili pokretanje prekršajnog postupka,
- pomaže komunalnom inspektoru u obavljanju njegovih poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Opći uslovi:

Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH (da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u FBiH, odnosno BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH) kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove.

Posebni uslovi:

2. Referent – komunalno-ekološki kontrolor

- III/stepen tehničkog ili uslužnog smjera
- 6 mjeseci radnog staža.


Dokumenti koje je potrebno priložiti (orginal ili ovjerene kopije):

- prijava na oglas,
- diploma o završenoj školskoj spremi,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) ili kopija CIPS – ove lične karte,
- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
- potvrdu o radnom iskustvu,
- dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u organima državne službe na bilo kojem nivou vlasti,
- ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
- ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX I Ustava Bosne i Hercegovine,
- izabrani kandidat će nakon izbora biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta ne starije od tri mjeseca.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Pravo prijave na oglas imaju namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u FBiH. Rok za podnošenje prijava kandidata je 10 (deset) dana, od dana objavljivanja oglasa.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte, na adresu: OPĆINA BREZA - “Komisija za provođenje Internog oglasa za prijem namještenika u radni odnos naneodređeno vrijeme , SA NAZNAKOM NE OTVARAJ.”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.