• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.07.2016

Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca za školsku 2016/2017. godinu

Obavještavamo boračke kategorije da je raspisan Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca za školsku 2016/2017. godinu. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja odnosno do 25.07.2016. godine u Službi za boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti općine Maglaj.

Pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području općine Maglaj u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci, ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko – invalidske zaštite ostvaruju u općini Maglaj, kao i povratnici u Republiku Srpsku, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko – invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Maglaj, mogu podnositi zahtjeve za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branilaca za školsku 2016./2017. godinu.

Visina novčane pomoći određena je u iznosu od 100,00 KM za kupovinu obaveznih udžbnika u osnovnim školama i u iznosu od 150,00 KM za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju:
- djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja;
- djeca umrlih ratnih vojnih invalida,
- djeca umrlih demobilisanih boraca -učesnika rata,
- djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata,
- djeca demobilisanih boraca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine ili 12 mjeseci ako su u Oružene snage stupili kao maloljetna lica.

Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata;
- djece koja obnavljaju istu godinu školovanja,
- čiji članovi porodičnog domaćinstva su vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djeltanost, registrovanog kao pravno ili fizičko lice,
- čija primanja po članu porodičnog domaćinstva prelaze 200,00 KM.

Izbor kandidata vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po slijedećim kriterijima:
- ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini,
- socio-ekonomska situacija,
- učešće u Oružanim snagama

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobilisanih boraca.
Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:
- ovjerena kopija đačke knjižice, odnosno svedočanstva iz predhodne godine,
- ovjerena kućna lista,
- uvjerenje o prihodima članova domaćinstva,
- ovjerena kopija lične karte roditelja-staratelja
- potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije koji se dokazuje rješenjem kod nadležnog organa o priznavanju svojstva (ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida) rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog , umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.
- Potvrdu o broju tekućeg računa roditelja-staratelja iz neke od komercijalnih banaka kod koje imaju otvoren tekući račun.

Obrazac zahtjeva se može dobiti na šalteru broj 1. u Šalter sali općine Maglaj. Kompletan tekst Konkursa može se pročitati na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, Oglasnim pločama Organizacija/Udruženja, Web stranici Kantona i ovdje: Download