• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.06.2016

Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim kandidatom/ponuđačem

Na osnovu čl. 18 stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.Gasnik BiH "broj 39/14,) i čl. 41 i 42. Statuta općine Maglaj ("Sl.Novine općine Maglaj "broj 8/07, 3/08, 6/08), a u predmetu dodjele Ugovora za izvođenje dodatnih radova na izgradnji lijeve obaloutvrde rijeke Bosne u Maglaju-nastavak radova , Općinski načelnik donosi ODLUKU o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim kandidatom/ponuđačem.

Odluku pogledajte ovdje: Download

Na osnovu čl. 18 stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.Gasnik BiH "broj 39/14,) i čl. 41 i 42. Statuta općine Maglaj ("Sl.Novine općine Maglaj "broj 8/07, 3/08, 6/08), a u predmetu dodjele Ugovora za izvođenje dodatnih radova na izgradnji Fekalne kanalizacije u MZ Misurići-nastavak radova za dio IV Faze u naselju Hadžići općina Maglaj, Općinski načelnik donosi ODLUKU o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim kandidatom/ponuđačem.

Odluku pogledajte ovdje: Download

Na osnovu čl. 18 stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.Gasnik BiH "broj 39/14,) i čl. 41 i 42. Statuta općine Maglaj ("Sl.Novine općine Maglaj "broj 8/07, 3/08, 6/08), a u predmetu dodjele Ugovora za inžinjersko-geološka i geomehanička ispitivanja terena sa izradom idejnog rješenja za sanaciju klizišta, Općina Maglaj, Općinski načelnik donosi ODLUKU o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim kandidatom/ponuđačem.

Odluku pogledajte ovdje: Download