• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.04.2016

OGLAS za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

Na osnovu člana 1. Instrukcije o provođenju Programa podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona broj 02-34-8150/16 od 07.04.2016. (u daljem tekstu Instrukcija), Gradska/ Općinska služba _________________ objavljuje OGLAS za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu.

I.Predmet oglasa
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada ________, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini/gradu _______ i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu __________, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to:

Varijanta a) –u slučaju kada podnosilac zahtjeva nije osnovao obrt
Svi podnositelji zahtjeva kojima budu odobreni podsticaji, u skladu sa varijantom a), a po isteku perioda od 36 mjeseci od dana dobijenog podsticaja brišu se sa evidencije nezaposlenih osoba. Gradska/općinske službe dostavljaju obavijest JU Služba za zapošljavanje ZDK o korisnicima podsticaja, s ciljem njihovog brisanja sa evidencije nezaposlenih osoba;

Varijanta b) - u slučaju kada je podnositelj zahtjeva, po raspisanom javnom pozivu ovog Programa registrovao planiranu djelatnost ne ranije od 01.01.2016.godine ili će istu registrovati tokom javnog poziva odnosno do donošenja konačne odluke.

II.Pravo učešća na oglasu imaju:
- Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
- Ratni vojni invalidi.
- Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBiH.
- Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
- Udovice poginulih branilaca.
- Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.
- Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
- Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;

III.Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva):
- Dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice
- Uvjerenje o provedenom vremenu u Oružanim snagama
- Potvrda o prebivalištu izdata od CIPS-a
- Potvrda o kretanju izdata od MUP-a
- Kopija lične karte
- Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista)
- Potvrda JU Služba za zapošljavanje – nadležni Biro za zapošljavanje sa prijavom ne kraćom od 6 mjeseci, ili Potvrda JU Služba za zapošljavanje – nadležni Biro za zapošljavanje sa prijavom ne kraćom od 3 mjeseca uz pismeno obrazloženje podositelja zahtjeva sa navedenim razlogom otkaza u prethodnom zaposlenju
- Dokaz o pravnom osnovu raspolaganja nad predmetnim resursima potrebnim za bavljenje planiranim poslovanjem (zemljište, hale za proizvodnju, poslovni prostor itd.), npr. ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu i sl.
- Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza
- Potvrda nadležne općinske /gradske službe prema mjestu prebivališta da je podnositelj upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (samo za podositelje zahtjeva čija je namjena poljoprivredna djelatnost)
- Izjava da će izvršiti nabavku resursa u smislu kompletiranja proizvodnje potpisana od strane podnositelja izjave i ovjerena od strane općinskog/gradskog organa
- Korisnik je dužan dostaviti plan poslovnih aktivnosti kojim će dokazati poznavanje planirane poslovne aktivnosti sa stanovišta ulaganja, profita i tržišta iste (samo za podositelje varijante b)
- Korisnik je dužan dostaviti dokaz o registraciji planirane djelatnost, ako je istu registrovao nakon 01.01.2016.godine. Ukoliko podnosilac zahtjeva nije registrovao planiranu djelatnost isti je obavezan registraciju izvršiti tokom javnog poziva ili do donošenja konačne odluke, te o tome podnjeti izjavu. (samo za podositelje zahtjeva varijante b)
- Ostala dokumentacija koja podržava zahtjev

IV.Visina sredstva
Varijanta a) – 3.000,00KM;
Varijanta b) – 7.000,00KM.

V.Postupak odobravanja sredstava
Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva.

Na osnovu donešene odluke Ministarstva, općina / grad, Ministarstvo i korisnik potpisati će ugovor kojim će biti detaljno regulisane sve obaveze strana u postupku.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi boračko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

VI.Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 13.05.2016.godine (petak).

VII.Podnošenje zahtjeva
Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti pri nadležnoj službi Općine / grada ____________.
Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva).
Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine / grada.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.