• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.02.2016

Javni poziv sportskim organizacijama i klubovima za predaju prijedloga projektnih aktivnosti u oblasti omladinskog sporta

Općina Maglaj poziva sve sportske organizacije i klubove koji u svom sastavu imaju omladinske selekcije, a registrirane su na području Općine Maglaj, da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Maglaj, u oblasti: „Jačanja kapaciteta omladinskog sporta kroz masovno uključivanje djece i omladine“.

Projekti će biti sufinansirani iz sredstava Budžeta Općine Maglaj za 2016. godinu, a sredstva za odobrene projekte će biti u iznosu do 30.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za projektne aktivnosti. Općina Maglaj zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane sportske organizacije i klubove na području Općine Maglaj, sukladno važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresirane sportske organizacije i klubovi detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Maglaj se može preuzeti od 10.02.2016. godine, na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba ili lično preuzimanjem u Općini Maglaj, kancelarija broj 34.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 15:30 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za projekt „Jačanja kapaciteta omladinskog sporta kroz masovno uključivanje djece i omladine“. Općina Maglaj, Šalter sala, ul. Viteška 4, 74250 Maglaj.

Rok za predaju aplikacija je 10.03.2016. godine, do 14:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“, će se održati u Domu kulture Maglaj, dana 19.02.2016.godine u periodu od 13.00 do 15.00 sati.

Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bitće obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine Maglaj www.maglaj.ba, kao i na oglasnoj ploči Općine.

Obrasci za pisanje projekta: Download
Narativno pojašnjenje budžeta: Download
Prijedlog projekta: Download