• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.02.2016

Raspodjela dijela prihoda osvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 89/15), Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je „Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“.

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću odnosi se na sufinansiranje projekata i programa koji se odnose na:
• promoviranje kulture, i
• promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

Pravo učestvovanja na ovom javnom konkursu imaju udruženja građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Projekti i programi u oblasti kulture i sporta podržat će se u maksimalnom iznosu do 15.000,00 KM po korisniku.
Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na sljedeću adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa
Ul. Obala Maka Dizdara br.2
71000 Sarajevo


Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa napomenom:
„Za Javni konkurs-sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 15.02.2016. godine. Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog Javnog konkursa i koje ne budu dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

Konkurs možete pogledati ovdje: Download

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje: Download