• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.02.2016

32. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 29.1.2016.godine,


SAZIVAM
32. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 11.02.2016.godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» MaglajDNEVNI RED


1.Pregled aktivnosti vezano za sanaciju šteta poslije prirodne nesreće između dvije sjednice Općinskog vijeća Maglaj Download

2. a) Izvještaj o radu OIK-a za 2015. godinu Download
b) Program rada OIK-a za 2016.godinu Download

3. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Maglaj za 2015. godinu Download

4. Odluka o imenovanju Općinskog pravobranioca Download

5. Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije Download

6. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka u 2016. godini Download

7. Prijedlog Program rada OV Maglaj za 2016.godinu Download

8. Donošenje Odluke o prosječnoj građ. cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj Download

9. Akti iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Download

10. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Maglaj DownloadVijećnička pitanja i inicijativePREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić